ราบรื่น! One Belt One Road ไทย-จีน “บิ๊กตู่” พลิกประวัติศาสตร์รถไฟไทยปักหมุดไฮสปีดสายแรกกทม.-โคราช

ราบรื่น! One Belt One Road ไทย-จีน “บิ๊กตู่” พลิกประวัติศาสตร์รถไฟไทยปักหมุดไฮสปีดสายแรกกทม.-โคราช สร้างเสร็จปี’64 เปิดปี’66

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ มอหลักหินรัชกาลที่ 5 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการก่อสร้างรถไฟสายนครราชสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2441

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้ร่วมพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ภายใต้แนวคิด “น้ำหนึ่งใจเดียว ทุกเรื่องราบรื่น 同心协力, 事事顺利”

พลเอกประยุทธ์กล่าวว่า ไทยและจีนมีความร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงนี้จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและโครงข่ายคมนาคม One Belt One Road ของรัฐบาลจีน อันจะสนับสนุน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการประสานสอดคล้องกับกลไกระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอื่นๆ รัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางต่อไป

วันนี้ ประเทศไทยจะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะทำให้จบไม่ต้องห่วง เพราะจะเป็นเส้นทางเชื่อมลาวและจีนตอนใต้ เป็นการชื่อมเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของ 3 ประเทศ การลงทุนอย่ามองเรื่องเส้นทางอย่างเดียว ต้องมีการพัฒนาเมืองในแนวเส้นทางไปด้วย ทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นทั้งหมด ไม่ใช่สร้างเสร็จในปีเดียว”

ทั้งนี้อยากให้มองว่าการลงทุนแม้จะใช้เงินจำนวนมาก แต่อย่ามองว่าได้กำไรจากการสร้างรถไฟ ให้มองว่าได้ผลประโยชน์ทางอ้อม ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ระบบเศรษฐกิจ ที่จะเกิดตลอดเส้นทาง

ขณะที่เส้นทางอื่นๆ จะต้องลงทุนพัฒนาเช่นกัน ต้องเตรียมพัฒนาคน ระบบเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับการขนส่งทางรางต่อไป เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟระบบใหม่ที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ที่ผ่านมาไทยและจีนจึงต้องมีการประชุมร่วมกันหลาย 10 ครั้งกว่าจะมีวันนี้ นับจากเซ็นความร่วมมือกันเมื่อปลายปี 2557

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีฯได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย โมเดลรถไฟที่จะใช้ในโครงการ และการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับรถไฟ เช่น ประวัติรถไฟไทย ความสำคัญของมอหลักหิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการก่อสร้างรถไฟสายนครราชสีมา และประเทศไทยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการเริ่มการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทย


นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางทั่วประเทศไทย ภาพแสดงโครงข่าย ทางรถไฟของเอเชียและโครงข่ายรถไฟภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน รวมทั้งวิสัยทัศน์การพลิกโฉมรถไฟสู่โครงข่ายโลจิสติกส์หลัก ในอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางราง โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟ แห่งประเทศไทยนำชมนิทรรศการ

สำหรับแนวเส้นทางโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ใช้เงินลงทุน 179,412 ล้านบาท พาดผ่าน 5 จังหวัด มีทั้งสิ้น 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา ระยะทางรวม 252.3 กิโลเมตร ตลอดเส้นทาง เป็นทางยกระดับ 181.9 กิโลเมตร ทางระดับพื้น 64.0 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ 6.4 กิโลเมตร ด้านการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน จะใช้ระบบเทคโนโลยีของจีน

โดยแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายไทย รับภาระการลงทุนโครงการทั้งหมด และดำเนินการก่อสร้างงานโยธา ฝ่ายจีนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธา และควบคุมการก่อสร้างงานโยธา ออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบควบคุมการเดินรถ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2564 และเปิดให้บริการได้ในปี 2566

ส่วนรูปแบบรถไฟที่ใช้ในโครงการจะเลือกใช้รุ่น FUXINGHAO ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นล่าสุดของจีน สามารถ ใช้ความเร็วสูงสุดในการเดินรถได้ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 535 บาทต่อเที่ยว

ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟลาว-จีน (เวียงจันทน์-บ่อเต็น) และโครงข่ายรถไฟของจีน (โมฮัน-คุนหมิง) ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะเป็นส่วนหนึ่ง ของยุทธศาสตร์ One Belt One Road ที่จะสร้าง “เส้นทางสายไหมยุคใหม่” ที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางรางของไทยสู่การค้ากับ 64 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ 4,400 ล้านคน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก และมีสัดส่วน GDP ประมาณร้อยละ 40 ของโลก ถือเป็นการเสริมสร้างโอกาสด้านการลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ