ยูนิลีเวอร์ และ ซันไลต์ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์

ยูนิลีเวอร์
ยูนิลีเวอร์ และ ซันไลต์ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์ ปลูกฝังเยาวชน ลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เนื่องในวันรีไซเคิลโลก

ซันไลต์ สานต่อแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” ส่งมอบทุน 279,000 บาท สนับสนุนโครงการต้นกล้าไร้ถัง ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์ ปลูกฝังให้เยาวชนผู้เป็นต้นกล้าแห่งอนาคต ตระหนักและใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องในวันรีไซเคิลโลก 

นางสาววรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตสะอาด หรือ Clean Future เป็นนโยบายระยะยาว นอกจากจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคแล้ว เรามุ่งมั่นเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดำเนินการเร่งแก้ไขด้วยเช่นกัน

โดยแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” เกิดจากการร่วมมือของ  “ซันไลต์” โลตัสและแม็คโครผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำ โดยให้ผู้บริโภคของซันไลต์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกไปกับเรา เพราะทุก 1 ชิ้นของการซื้อผลิตภัณฑ์ซันไลต์ เลมอน เทอร์โบ ที่โลตัสและแม็คโคร ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2565 ซันไลต์จะสมทบทุน 1 บาท เนื่องในวันรีไซเคิลโลก ซันไลต์ได้ส่งมอบเงินทุน 279,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาล ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบของโครงการต้นกลาไร้ถัง ภายใต้การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED”

Advertisement

 

นางสาววรพักตร์กล่าวเสริมว่า “ซันไลต์ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งปลูกฝังเยาวชนที่จะเป็นต้นกล้าแห่งอนาคต ให้ตระหนักและใส่ใจเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสนับสนุนให้เยาวชนนำสิ่งที่คนมองว่าเป็นขยะกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นโมเดลต้นแบบที่ยั่งยืน ทั้งนี้เด็กๆ ยังเป็นต้นกล้าในการส่งต่อผลกระทบเชิงบวก ช่วยส่งเสริมให้ทั้งคนที่บ้านและคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้มากขึ้นและสามารถหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไป”

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และรองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จุดเริ่มต้นความสำเร็จของโครงการ“ต้นกล้าไร้ถัง” โมเดลต้นแบบในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของ ซีพี ออลล์ ซึ่งต่อมาได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่มีจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมร่วมกัน จึงได้ร่วมดำเนินงานและสนับสนุนโครงการฯ อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด

ปัจจุบันมีการขยายเครือข่ายไปสู่โรงเรียนและชุมชนต่างๆ เกิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ขยายในวงกว้างทั้งระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ ต้องขอขอบคุณทางยูนิลีเวอร์ที่ได้ร่วมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการลดปริมาณขยะให้กับสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน และเป็นการจุดประกายสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน

 

Advertisement

นางสุนันท์ ประสพผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก โรงเรียนต้นแบบต้นกล้าไร้ถังภายใต้การดูแลของ ซีพี ออลล์ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลทับสะแกมีความภูมิใจที่เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและชุมชนในหลายพื้นที่ โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ รียูส รีไซเคิล อัพไซเคิล และมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นช่องทางสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ ช่วยลดการเกิดขยะและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้จะต้องขอขอบคุณยูนิลีเวอร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจและมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด ในวันนี้เราได้รับทุนที่ได้จากแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” สำหรับต่อยอดโครงการฯ เพื่อเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจกับสังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ยูนิลีเวอร์ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและซักผ้าชั้นนำ และซันไลต์ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ล้างจานยอดนิยมอันดับ 1 ที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 90 ปี  มุ่งมั่นที่จะไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรใหม่อย่าง “ซันไลต์ เลมอน เทอร์โบ”  ที่มีเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ 100% สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตสะอาด หรือ Clean Future ต่อไป