ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีภารกิจในการสนับสนุนและดำเนินการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตริเริ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้

– ส่วนราชการ : รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

– รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ : รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป

– ภาคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี : รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป

– สถาบันการศึกษา : คณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

4. มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้

– มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์
และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ

– มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

– เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมทั้งในและต่างประเทศ

5. คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดกรอบอัตราเงินเดือนขั้นต้นของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ในระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้นอกจากค่าตอบแทนพื้นฐาน อาจได้รับการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนผันแปรที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน และเมื่อสิ้นปีอาจได้รับพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษเมื่อมีผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความคุ้มค่าเป็นที่ประจักษ์ (ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนดพร้อมรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้

– ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4)

– วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเน้นวิสัยทัศน์ บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติใน ๓ ปีข้างหน้าในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร ได้ที่

นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ (e-mail: [email protected])
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙

ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้สำนักงานฯจะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-Mail เป็นหลัก

ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร (e-mail: [email protected] )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑
URL:https//www.nstda.or.th/ URL:https//www.biotec.or.th/ URL:https//www.mtec.or.th/
URL:https//www.nectec.or.th/ URL:https//www.nanotec.or.th/ URL:https://www.mhesi.go.th/

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nstda.or.th/r/nstda-president-recruitment-2021

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ