โปรดเกล้าฯ พ.ต.อ.ณรัชต์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อประธานในพิธีถึงยังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเปิดกรวยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จากนั้น เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้น ประธานกล่าวคำถวายสังฆทาน

จบแล้ว ถวายปิ่นโตภัตตาหาร คาว หวาน ถวายผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ เสร็จแล้ว ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นออกจากพระอุโบสถเดินทางกลับ