การบินไทย รับสมัครประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

การบินไทย

“การบินไทย” ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ Chief Commercial Officer ตั้งแต่บัดนี้-10 กันยายน 2565 ผ่านทาง https://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/careers/career_cco.page

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ Chief Commercial Officer (CCO) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 ผ่านทาง https://www.thaiairways.com/ th_TH/about_thai/careers/ career_cco.page

โดยตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่หลักในการกำหนดกรอบกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ ได้แก่ การขายและการจัดจำหน่าย เครือข่ายพันธมิตร การตลาด การกำหนดราคาและรายได้ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า และการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์

รวมถึงนำเสนอทางเลือกทางธุรกิจเพื่อให้เกิดผลกำไร และกำกับดูแลงบประมาณ รวมถึงต้นทุนการขาย การจัดจำหน่าย และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ บริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุผล และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง