กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ชงเคาะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินทางอากาศ

นักท่องเที่ยว
ภาพจาก PIXABAY

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ พร้อมชง ครม. 7 ก.พ.นี้ เคาะอัตราการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน เผยทางอากาศเก็บคนละ 300 บาท ทางบกคนละ 150 บาท

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 แหล่งข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีแผนนำเสนอเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือค่าเหยียบแผ่นดิน ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

พิจารณาเห็นชอบให้กำหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านช่องทางอากาศในอัตรา 300 บาท/คน และช่องทางบกและช่องทางน้ำในอัตรา 150 บาท/คน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสี่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสำหรับภาคเศรษฐกิจกลางคืน ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยจะดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ถนนบางลา ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่แรก

Advertisment