การบินไทยโละขายตึกรักคุณเท่าฟ้า สำนักงานสีลม-อุดร-ขอนแก่น

การบินไทย

การบินไทยแจ้งความคืบหน้าแผนฟื้นฟู จ่ายเงินเจ้าหนี้แล้ว1,403 ล้านบาท ผู้ทำแผนอนุมัติขายทรัพย์สินรองเพิ่มอีก6รายการ อาคารรักคุณเท่าฟ้า พร้อมที่ดินและสำนักงานสีลม-อุดรธานี และขอนแก่น รวมกว่าพันล้าน

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.การบินไทย รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผน ซึ่งได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน

จากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาสนั้น ผู้บริหารแผนขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเงิน 1,403,751,659.46 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาต

สำหรับการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ (1) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”)

(2) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“NOK”) (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่  และ (4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน 8737-400 จำนวน 5 เครื่องยนต์โดยบริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) (2) และ (3) และได้รับเงินเรียบร้อยแล้วดังที่เคยรายงานไปแล้วนั้น ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ บริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินรายการ (4) เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 2 เครื่องยนต์ จาก 5 เครื่องยนต์ ให้แก่ผู้ยื่นชองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องยนต์ทั้งสองรายการให้แก่ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว จำนวน 265,000 เหรียญสหรัฐ

3. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

3.1 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานรักคุณเท่าฟ้า

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานรักคุณเท่าฟ้าให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ (มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย) ซึ่งราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ ในราคา 550,210,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และรับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

3.2 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานอุดรธานี

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดอุดรธานีให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ ในราคา 28,600,000 บาท และการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2565

3.3 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานขอนแก่น

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดขอนแก่นให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่ตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ บันทึกไว้ ในราคา 11,100,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2565

3.4 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ บันทึกไว้ ในราคา 205,100,000 บาท โดยการบินไทยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และได้รับ
เงินมัดจำแล้วจำนวน 20,510,000 บาท โดยเงินส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะชำระก่อนหรือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.5 ขายหุ้น BAFS (ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563)

บริษัทฯ ได้ขายหุ้น BAFS ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 1,696,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.20 บาท คิดเป็นรายรับรวม (สุทธิ) 47,821,274.42 บาท

3.6 ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว


คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 5 เครื่องให้แก่ผู้ยื่นชองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม16,384,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ