ก.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานปีใหม่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค.

กรมสวัสดิการฯ กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ตั้งแต่ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565 ถึงจันทร์ 2 มกราคม 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ความว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง รวมเป็น 4 วัน หยุดจนถึง 2 มกราคม 2566 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณี

เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเองและร่วมฉลองประเพณีปีใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานและปฏิบัติสืบต่อกันมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกหนังสือเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขว่า

1.ให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการพิจารณากำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และจัดให้ลูกจ้างหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

2.หากสถานประกอบกิจการใดกำหนดให้วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เป็นวันหยุดตามประเพณีและตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดในวันทำงานถัดไป

3.สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

4.ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างและนายจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย