ทรู-ดีแทค รวมกันเป็น ทรู คอร์ปอเรชั่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUE

true dtac

ทรู-ดีแทค จ่อเสนอชื่อบริษัทใหม่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ตัวย่อหลักทรัพย์ TRUE หลังควบรวม พร้อมเผยรายชื่อกรรมการบริหาร แผนการจัดสรรหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 23 กุมภาพันธ์ นี้ แหล่งข่าวเผย ซีอีโอใหม่ อาจชื่อ “มนัสส์” 

วันที่ 12 มกราคม 2565 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง ทรู และดีแทค และกำหนดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่างทรู และดีแทค ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสาระสำคัญที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ได้แก่การเสนอชื่อบริษัทใหม่ คือ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเผยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท 11 ราย โดยแหล่งข่าวจากธุรกิจโทรคมนาคมเปิดเผยว่า คาดว่าซีอีโอบริษัทใหม่ จะเป็นนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช

รายละเอียดการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์มีดังนี้

ชื่อใหม่ : พิจารณาชื่อบริษัทใหม่หลังการควบรวมกิจการ โดยคณะกรรมการเสนอชื่อใหม่คือ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”

  • ชื่อบริษัทใหม่ภาษาอังกฤษ True Corporation Public Company Limited
  • ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUE
  • ทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชําระแล้วทั้งหมดของทรู กับดีแทค รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จํานวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของทรู และ dtac ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ถือหุ้นของดีแทค ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทรู และดีแทคในอัตราส่วนดังนี้

  • 1 หุ้นเดิมในทรู ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่
  • 1 หุ้นเดิมในดีแทค ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจํานวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ ผู้ถือหุ้นสําหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้น

ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคํานวณมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของทรู และดีแทค ณ วันทําการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหุ้นของทรู และดีแทค เพื่อการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566) หารด้วยจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่

โดยบริษัทใหม่จะทําการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้งภายใน 14 วันทําการนับจากวันทําการจดทะเบียนควบบริษัทในการนี้ เพื่อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจํานวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท บริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ตกลงรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้นดังกล่าว

ดังนั้น ในกรณีที่จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคํานวณจากอัตราส่วนข้างต้นมีจํานวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจํานวนน้อยลงเพื่อให้จํานวนรวมของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจํานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น

โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับ การจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจํานวนหุ้น ในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคํานวณตาม อัตราข้างต้นมีจํานวนรวมทังสิ้นต่ำกว่า 34,552,100,801 หุ้น

ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จํานวนรวมของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ว ทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจํานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น

ในกรณีนี้ ผู้เกลี่ยหุ้นจะทําการชําระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ทีได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ทีบริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจํานวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มขึ้น

เปิดรายชื่อกรรมการบริษัทใหม่

ส่วนคณะกรรมการของบริษัทใหม่ ได้แก่
1) นายศุภชัย เจียรวนนท์
2) นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป
3) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ)
4) นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ)
5) นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ)
6) นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ)
7) ดร.เกา ถงชิ่ง
8) นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
9) นางทูเน่ ริปเปล
10) นายลาส์เอริค เทลแมนน์
11) ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
โดยมีกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ คือ “นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป หรือนายลาส์ เอริค เทลแมนน์ และประทับตราสําคัญของบริษัท

ตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ สําหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจํากัดรับจดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายนามดังต่อไปนี่

  1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
  2. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
  3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยประการใดก็ตาม ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดมีอํานาจในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เพื่อดําเนินการต่อไป