เปิดรายชื่อบอร์ดสภาพัฒน์ชุดใหม่ 11 คน ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธาน

เปิดรายชื่อบอร์ดสภาพัฒน์ชุดใหม่

โปรดเกล้าฯ รายชื่อบอร์ดสภาพัฒน์ชุดใหม่ 11 คน มี ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธาน รวมกรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จำนวน 11 ราย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธาน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567

ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ศุภวุฒิ สายเชื้อ

รายชื่อกรรมการสภาพัฒน์ ที่ ครม. แต่งตั้ง 11 คน ดังนี้

1.นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภา
2.นายกงกฤช หิรัญกิจ
3.นายกฤษณะ วจีไกรลาศ
4.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
5.นายปิยะมิตร ศรีธรา
6.นายวิษณุ อรรถวานิช
7.น.ส.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
8.นายสมประวิณ มันประเสริฐ
9.นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล
10.นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
11.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ทั้งนี้ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานสภา 1 คน และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 15 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคม มาจากชื่อที่คณะรัฐมนตรีเสนอจำนวน 7 คน

มีกรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน ดังนี้

  1. ปลัดกระทรวงการคลัง
  2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  3. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  5. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  6. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  7. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งหลังจากพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

Advertisment

อำนาจหน้าที่ของบอร์ดสภาพัฒน์

1.กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก รวมทั้งจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

3.เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็น เกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

4.พิจารณาข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจำกัด สำหรับสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการนี้ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

Advertisment

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย

6.เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย ความเห็น หรือคำแนะนำได้เมื่อเห็นสมควร