เปิดสิทธิพิเศษใหม่ วีซ่าเศรษฐีต่างชาติ 4 กลุ่ม อยู่ไทยยาว 10 ปี

สิทธิประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ

เปิดสิทธิพิเศษใหม่ วีซ่าเศรษฐีต่างชาติ 4 กลุ่ม อยู่ไทยยาว 10 ปี หวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่า 1 ล้านล้านบาท 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เสนอมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 3 ประการ ดังนี้

1) ดึงดูดผู้พำนักระยะยาวกว่า 1 ล้านรายเข้าสู่ประเทศไทย ดังนี้

 • กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง
 • กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
 • กลุ่มเกษียณอายุจากต่างประเทศ
 • กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

2) กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

3) เสริมสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

 • 1 ล้านล้านบาท จากการใช้จ่ายภายในประเทศ คาดว่าผู้พำนักระยะยาวจะใช้จ่ายในประเทศ 1 ล้านบาทต่อปีต่อคนโดยเฉลี่ย
 • 8 แสนล้านบาท จากการลงทุนในประเทศ ประมาณจากการลงทุนจากกลุ่มประชากรโลกประมาณ 1 หมื่นคน และกลุ่มผู้เกษียณอายุ 8 หมื่นคน
 • 5 แสนล้านบาท จากรายได้ทางภาษีที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ 4 แสนคน

กระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีการถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ สู่ประเทศไทย และเพิ่มโอกาสการจ้างงานในประเทศไทย

ข้อเสนอ 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับวีซ่าผู้พำนักระยะยาว

1) กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง: ไม่จำกัดอายุ, มีรายได้สูง เดินทางบ่อย ใช้ชีวิตอยู่ในหลายประเทศ และมีทรัพย์สินอยู่ทั่วโลก

คุณสมบัติในการขอวีซ่า

 • ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือในอสังหาริมทรัพย์ และมีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ำปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และมีทรัพย์สินขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

หลักฐานรับรองคุณสมบัติ

 • หลักฐานการลงทุนในประเทศไทย
 • หลักฐานแสดงรายได้ส่วนตัว เช่น ใบรับรองเงินเดือน หรือแผนบำนาญจากหน่วยงานต่างประเทศ
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร

สิทธิประโยชน์

 • อายุวีซ่า 10 ปี
 • ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (มีสิทธิพิเศษในการทำงานในประเทศไทย เช่น วิทยากร หรือที่ปรึกษาสูงสุด สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง)
 • ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศ (รวมทั้งรายได้ที่นำเข้ามาในปีภาษีเดียวกัน)
 • คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ในประเทศไทยในอัตราคงที่ที่ 17%
 • สิทธิในการเป็นเจ้าของ / เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว (รวมที่ดิน)

2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ: อายุ 50 ปีขึ้นไป, มีรายได้สำหรับการเกษียณอายุที่มั่นคงเป็นประจำจากต่างประเทศ

คุณสมบัติในการขอวีซ่า

 • ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือในอสังหาริมทรัพย์ และมีรายได้ขั้นต่ำปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีรายได้ขั้นต่ำปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

หลักฐานรับรองคุณสมบัติ

 • หลักฐานการลงทุนในประเทศไทย
 • หลักฐานการรับเงินบำนาญตลอดช่วงอายุวีซ่า จากกองทุนบำเหน็จบำนาญใด ๆ ของรัฐ, บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง, บริษัทที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี

สิทธิประโยชน์

 • อายุวีซ่า 10 ปี
 • ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (มีสิทธิพิเศษในการทำงานในประเทศไทย เช่น วิทยากร หรือที่ปรึกาสูงสุด สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง)
 • ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศ (รวมทั้งรายได้ที่นำเข้ามาในปีภาษีเดียวกัน)
 • คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมจากรายได้ในประเทศไทยในอัตราคงที่ที่ 17%
 • สิทธิในการเป็นเจ้าของ / เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว (รวมที่ดิน)

3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย: ไม่จำกัดอายุ, ทำงานให้กับนายจ้างในต่างประเทศ และสามารถทำงานทางไกลจากประเทศอื่นได้, มีรายได้ที่มั่นคงจากต่างประเทศ, มี 2 ประเภทย่อย 1) ผู้ประกอบอาชีพด้านดิจิทัล 2) พนักงานองค์กรขนาดใหญ่และใกล้จะเกษียณอายุ

คุณสมบัติในการขอวีซ่า

 • มีรายได้ส่วนบุคคล (เงินเดือน รายได้จากการลงทุน เป็นต้น) ขั้นต่ำปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป / ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา / ได้รับเงินทุน Series A
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

หลักฐานรับรองคุณสมบัติ

สำหรับ Digital nomad:

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
 • บริษัทเอกชนที่ดำเนินงานมาอย่างน้อย ปี และมีรายได้รวม > 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับ Corporate Program:

 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทใด ๆ ที่มีรายได้รายปีละ > 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิทธิประโยชน์


 • อายุวีซ่า 10 ปี
 • ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (มีสิทธิพิเศษในการทำงานในประเทศไทย เช่น วิทยากร หรือที่ปรึกาสูงสุด สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง)
 • ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศ (รวมทั้งรายได้ที่นำเข้ามาในปีภาษีเดียวกัน)
 • คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมจากรายได้ในประเทศไทยในอัตราคงที่ที่ 17%
 • สิทธิในการเป็นเจ้าของ / เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว (รวมที่ดิน)

4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ: ไม่จำกัดอายุ, มีประสบการณ์ทำงานและทักษะสูง และจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้บริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม พรบ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือ เข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติในการขอวีซ่า

 • มีรายได้ส่วนบุคคล (เงินเดือน รายได้จากการลงทุน เป็นต้น) ปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

หลักฐานรับรองคุณสมบัติ มีประสบการณ์การทำงานกับ:

 • บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ หรือ
 • บริษัทเอกชนในต่างประเทศ:

– ดำเนินการมาอย่างน้อย 3 ปี

– มีรายได้รวม > 50,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

– มีพนักงานมากกว่า 250 คน

หรือประสบการณ์การทำงานวิจัยหรือการสอน

สิทธิประโยชน์

 • อายุวีซ่า 10 ปี
 • ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน
 • คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ในประเทศไทยในอัตราคงที่ที่ 17%
 • สิทธิในการเป็นเจ้าของ / เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว (รวมที่ดิน)

ทั้งนี้ เพื่อเสนอต่อ ศบค. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ