ผู้ว่าฯจันทบุรีสั่งฟัน พ่อค้ากดราคารับซื้อทุเรียน-มังคุด ลั่นลงโทษหนักทั้งจำ-ปรับ

ทุเรียน มังคุด

ผู้ว่าฯจันทบุรี ออกประกาศฟัน! ห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสบิดเบือนราคารับซื้อผลไม้จากเกษตรกร ผู้ฝ่าฝืนถูกลงโทษทั้งจำและปรับ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสบิดเบือนราคาในการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ว่า

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีกำลังทยอยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 จะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาการรับซื้อผลไม้จากชาวสวนเป็นไปตามกลไกตลาดอย่างต่อเนื่อง

แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรับซื้อผลไม้ ที่อาจไม่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือมีการบิดเบือนราคา และรับซื้อในราคาถูกกว่าปกติ

โดยอ้างสถานการณ์โควิด-19 และการปิดด่านการนำเข้าผลไม้ของประเทศจีน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรจำนวนมาก ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการรับซื้อผลไม้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

จังหวัดจึงมีความจำเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งผู้ประกอบการและชาวสวนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการบิดเบือนราคาเพื่อให้การรับซื้อผลไม้เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริง

สุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ห้ามมิให้ฉวยโอกาสบิดเบือนราคาในการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร และจังหวัดจันทบุรีจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด หากเข้าข่าย

1.ความผิดตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ความผิดตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้รวบรวม โรงคัดบรรจุ (ล้ง) ต้องแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ภายในเวลา 08.00 นาฬิกาของทุกวัน หรือทันทีที่เปิดทำการรับซื้อสินค้าเกษตรดังกล่าว ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๖๒ พ.ศ. 2564 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

Advertisement

3.ความผิดตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกันกระทำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาดนั้นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

คือ กำหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเงื่อนไขทางการค้าใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.ความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้ใด โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ในกรณีสถานประกอบการที่กระทำผิดดังกล่าว หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมาตรฐาน GMP Plus รวมถึงไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งและประกาศที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดขึ้น อาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

และจังหวัดจันทบุรีจะเสนอรายชื่อสถานประกอบการดังกล่าวให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาระงับการส่งออกหรือเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานต่อไป

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง รวมถึงเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้เข้มงวดตรวจตราและติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าว

หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดหรือพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดโดยเคร่งครัด

สำหรับประชาชนหรือผู้พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1569 หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี 1567