ไทยบินเจรจาฟินแลนด์ ขยายตลาดแรงงานเกษตรกรรม+เพิ่มสวัสดิการ

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน บินเจรจาฟินแลนด์ ขยายตลาดแรงงานเกษตรกรรมให้มากกว่างานเก็บผลไม้ป่า ขอความคุ้มครองตามกฎหมายการจ้างงานฟินแลนด์อย่างเหมาะสม

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะ นางตูล่า ฮาไตเนน (Mrs.Tuula Haatainen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานแห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ Alekanterinkatu 4 กรุงเฮลชิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยมีนางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ร่วมด้วย เพื่อหารือประเด็นการผลักดันให้การเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ของแรงงานไทยถูกต้องตามหลักมาตรฐานการจ้างงานสากล ผลักดันให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งผลักดันให้นายจ้างทั้งในประเทศไทยและฟินแลนด์จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

โดยการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานแห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานสาธารณรัฐฟินแลนด์ครั้งนี้ นายสุชาติเดินทางร่วมประชุมพร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ

Advertisement

นายสุชาติกล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณรัฐบาลฟินแลนด์ที่ดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี และในวันนี้เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือ ซึ่งสิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องการให้รัฐบาลฟินแลนด์ช่วยผลักดันให้การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ตั้งแต่ฤดูกาล 2023 เป็นต้นไป เป็นการจัดส่งในรูปแบบการจ้างแรงงานตามฤดูกาล (seasonal workers) ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยได้รับประโยชน์ตามมา มีสัญญาจ้างงานกับนายจ้างทั้งนายจ้างในไทยและฟินแลนด์ก่อนการเดินทาง

นับเป็นการขยายตลาดแรงงานภาคเกษตรกรรม เพราะแรงงานตามฤดูกาล ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร ซึ่งสามารถขยายไปได้มากกว่าแค่เก็บผลไม้ป่า แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการจ้างงานของฟินแลนด์ นายจ้างจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกรอบกฎหมายให้กับแรงงานไทย

แรงงานไทยได้รับการดูแลเรื่องมาตรการสาธารณสุขที่รัฐบาลฟินแลนด์ประกาศ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ให้ผู้ประสานงานของบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์เป็นนิติบุคคล

Advertisement

นายสุชาติยังขอให้ทั้ง 2 ประเทศร่วมกันดำเนินการให้มีการจัดสรรโควตานำแรงงานเข้าไปเก็บผลไม้ป่า ให้แก่นายจ้างในประเทศไทย นายจ้างฟินแลนด์ที่ต้องการนำแรงงานไทยเข้าไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ รวมทั้งขอรับทราบความต้องการการจ้างแรงงานฝีมือ (skilled workers) ในฟินแลนด์ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติ ค่าแรง และสภาพการจ้างงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประกาศรับสมัครแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในฟินแลนด์ในแต่ละปี

รวมถึงการดูแลคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ ทั้งขอให้ทั้งสองประเทศประสานความร่วมมือในการผลักดันให้การจัดส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าถูกต้องตามหลักมาตรฐานการจ้างงานสากล และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ

นางตูล่า ฮาไตเนน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานแห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานสาธารณรัฐฟินแลนด์ กล่าวว่า ในนามรัฐบาลฟินแลนด์ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและคณะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะกระชับความร่วมมือด้านแรงงานในวันนี้ แรงงานไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฟินแลนด์ เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานเก็บผลไม้ป่าเป็นจำนวนมาก ส่วนประเด็นข้อหารือต่าง ๆ ในวันนี้จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

Advertisement