ศิครินทร์ ผนึก พยาบาลจุฬาฯ ยกระดับวิชาชีพก้าวสู่เวทีนานาชาติ

รพ.ศิครินทร์

อาจเป็นเพราะมหันตภัยไวรัสร้ายตลอดช่วง 2-3 ปีผ่านมา ทำให้ภาคการบริการทางการแพทย์ และภาควิชาการทางการแพทย์ และพยาบาลมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ โดยทางหนึ่งหันมุ่งเน้นในการร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ และเอกชนเพื่อทำงานวิจัย และพัฒนาศาสตร์ทางการสาธารณสุขมากขึ้น

ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริการทางวิชาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ฉะนั้น จึงไม่แปลกที่โรงพยาบาลศิครินทร์จะจับมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำความร่วมมือยกระดับวิชาชีพพยาบาลขั้นสูง เพื่อต่อยอดกลยุทธ์ “SIKARIN Way : Specialist, Service, Sincere และ Society” พร้อมกับผลักดัน “ความเชี่ยวชาญ” หรือ “S-Specialist : เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล” ด้วยการนำวิชาชีพพยาบาลสู่เวทีระดับนานาชาติ

“สุรศักดิ์ สุตมาส” ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลศิครินทร์ นำโดย คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ และ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำโดย ศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเกื้อกูลกันในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการพยาบาลของทั้ง 2 สถาบัน ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการศึกษา, ความร่วมมือด้านการวิจัย, ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ และความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล

ศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต-เสนีย์ จิตตเกษม-นพ.อติรัชต์ จรูญศรี

เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐ และเอกชน ต่างทำความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้น การที่โรงพยาบาลศิครินทร์ จับมือคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ จึงต้องการยกระดับวิชาชีพพยาบาลสู่เวทีนานาชาติ ขณะเดียวกันก็เพื่อต่อยอดกลยุทธ์ SIKARIN Way : Specialist, Service, Sincere และ Society อีกทางหนึ่งด้วย โดยเดินตามคอนเซ็ปต์ “S-Specialist : เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล”

อีกเหตุผลหนึ่ง “ศิครินทร์” ต้องการส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลสู่เวทีระดับโลก Magnet Recognition ในอนาคตอีกด้วย

กล่าวกันว่า ตลอดเวลาผ่านมาโรงพยาบาลศิครินทร์ส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลอย่างจริงจังในทุกด้าน ทั้งในด้านศักดิ์ศรีในวิชาชีพ, การพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ยกตัวอย่าง ปี 2558 ส่งเสริมให้เข้าร่วมรับรางวัลยกย่องชมเชยพยาบาลในระดับนานาชาติ (Daisy Award) ต่อมาในปี 2560 ได้รับรางวัล Pathway to Excellence ซึ่งเป็นรางวัลที่มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศการทำงานที่นำไปสู่ความผูกพันของวิชาชีพพยาบาลต่อองค์กร

“สุรศักดิ์” กล่าวต่อว่า “ส่วนปี 2566 เราขยับไปอีกขั้นหนึ่ง โดยการนำเกณฑ์รางวัลการบริหารจัดการวิชาชีพพยาบาลขั้นสูงสุด หรือ Magnet Recognition มาประยุกต์ใช้ พร้อมวางแผนขอการรับรองภายใน 2 ปี โดยทั้ง 2 รางวัลรับรองโดย American Nurses Credentialing Center (ANCC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา”

Advertisement

“ดังนั้น ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จึงไม่ได้ก่อประโยชน์เพียงแค่ 2 องค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้วิชาชีพพยาบาลไทยโดยรวมเป็นที่รู้จัก และยอมรับในเวทีระดับโลกอย่างสมศักดิ์ศรี”

ฉะนั้น ถ้าหากมองย้อนไปในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าโรงพยาบาลศิครินทร์มีความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลของโรงพยาบาลศิครินทร์

โดยมี “รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล” คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์, ผศ.ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณสมศรี ฤชุตระกูล ผู้อำนวยการสายงานพยาบาลโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมลงนามครั้งนี้

โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะพยาบาลของโรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ และมีวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร นำโดย “สุรศักดิ์ สุตมาส” ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, คุณสมศรี ฤชุตระกูล ผู้อำนวยการสายงานพยาบาล ได้ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก “ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์” คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาร่วมเจรจาสานต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในปี 2566 ต่อไป

นอกจากนั้น ยังลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนา SIKARIN Academy ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือโรงพยาบาลศิครินทร์ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของบุคลากรในด้านบริหารธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังร่วมจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และช่วยขับเคลื่อนสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลศิครินทร์ขับเคลื่อนองค์กรด้วยยุทธศาสตร์ “SIKARIN Way” เพื่อมุ่งพัฒนา และทำประโยชน์เคียงคู่สังคม ภายใต้สโลแกน “Be with You, Always” หรือ “ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ” ที่พร้อมก้าวเดินไปกับทุกท่าน เป็นเสมือนดั่งเพื่อน คนในครอบครัวที่คอยดูแลปกป้อง ด้วยความรัก และความจริงใจ