เพิ่มแรงงานดูแลผู้สูงอายุ ป้อนสถานประกอบการ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

ฝึกดูแลผู้สูงอายุ

หลายประเทศที่มีลักษณะของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศมีความต้องการผู้มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง โดยมี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

นายสุชาติกล่าวว่า การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานส่งเสริมคนไทยมีงานทำ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้สามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน

จึงได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เป็นผู้ดำเนินการฝึกตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน

Advertisement

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรหรือแรงงานที่ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมก่อนเข้าทำงาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และหลายประเทศที่มีลักษณะของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการผู้มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ฝึกดูแลผู้สูงอายุ

ด้านนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้บูรณาการกับโรงเรียนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับการรับรองให้ดำเนินการฝึกอบรมนอกสถานที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) มีผู้รับการฝึกซึ่งเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี จำนวน 26 คน

ฝึกระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2565-8 พฤษภาคม 2566 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและโรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด อำเภอเมือง และโรงพยาบาลเวชชารักษ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Advertisement

ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกให้บางส่วน เช่น เบาะนวด และระหว่างการฝึกจะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด ซึ่งเป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้

นอกจากนี้ ภายหลังจากฝึกอบรมและฝึกงานในสถานประกอบกิจการแล้ว จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ให้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 11 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาทอีกด้วย

ด้าน ดร. อุดม สุวรรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเสริมว่า การส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมมีจิตอาสาการให้บริการ ยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้นอย่างมีมาตรฐานสากล ช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจในศักยภาพของแรงงาน

Advertisement

ซึ่งผู้จบการฝึกอบรมจะได้รับใบประกอบอาชีพจากโรงเรียนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ โรงเรียนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตลอดไป