เจ็บป่วย-บาดเจ็บ ประกันสังคมจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ-ค่ารักษา 1 ล้านบาท

ประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่ต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วภายใต้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านเงินทดแทนและสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้อีกด้วย

“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” จัดตั้งโดยสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนแบบองค์รวม ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจ และฝึกอาชีพให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานให้มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในด้านบุคลากร มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษา และนักกายภาพบำบัด พร้อมเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์

ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การใช้กีฬา-ดนตรีบำบัด รวมทั้งการเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องไฟฟ้า การร้อยลูกปัด เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย

ได้สิทธิรักษา-ค่าชดเชย

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ลูกจ้างสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ แต่หากรักษาในโรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

– กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้าง

– กรณีสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ไม่เกิน 10 ปี

Advertisement

– กรณีทุพพลภาพ จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ตลอดชีวิต

– กรณีตายหรือสูญหาย ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย พร้อมค่าทำศพ 50,000 บาท

ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

ลูกจ้างจะได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน จะต้องเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 5 แห่งทั่วประเทศ คือ

Advertisement
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) โทร.0-2567-0847 ถึง 9, 0-2567-0777 ถึง 9
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) โทร.081-855-1425, 038 -877-074 ถึง 9
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) โทร.081-855-4957, 053-016-850 ถึง 9
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) โทร.081-855-9263, 043-283-040
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) โทร.081-855-9841, 074- 591-075 ถึง 7

กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูได้รับตามอัตรา

– ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ

จ่ายได้เฉพาะที่เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ ไม่เกิน 24,000 บาท

– ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์

จ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท

– ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

ไม่เกิน 40,000 บาท หากมีความจำเป็นให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 140,000 บาท โดยคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา

– ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท

ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย และหากเกิดเจ็บป่วยหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเกิดเนื่องจากการทำงานที่ผ่านมา สามารถยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคม ฟื้นฟูสมรรถภาพ