“ไทยพัฒน์” แจกคู่มือ นำทางธุรกิจฝ่าโควิด

หนังสือ(ภาพประกอบบทความ)
คอลัมน์ CST Talk

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำหนังสือ “คู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน” (Resilient Enterprise Guidebook) ให้กับกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด สำหรับใช้ปรับองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน (resilience) ด้วยการนำวัฒนธรรมสุขภาพ (culture of health) มาใช้เป็นแกนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรให้พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในวิถีปกติใหม่

ปรากฏการณ์โควิด (COVID effect) นับเป็นบทเรียนสำคัญที่องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องจัดองคาพยพใหม่ ตั้งแต่การลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไปจนถึงการลดอัตรากำลังแรงงาน การหยุดดำเนินงานในสาขาบางแห่ง ฯลฯ เพื่อรับมือหรือเผชิญกับการแพร่ระบาด (response) ในช่วงต้นสถานการณ์ มาสู่การฟื้นสภาพการดำเนินงาน (recovery) เพื่อรักษาฐานธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ และพร้อมผันการดำเนินธุรกิจ (resilience) ให้สอดรับกับวิถีปกติใหม่หลังสถานการณ์

สิ่งที่ภาคธุรกิจ ในฐานะผู้ผลิต และผู้ให้บริการในระบบเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีในขณะนี้คือภาวะพร้อมผัน (resilience) หมายถึงกิจการยังมีขีดความสามารถที่จะดำเนินงานต่อไปไม่ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางใด ซึ่งขีดความสามารถที่จะดำเนินงานต่อไป ในที่นี้ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานในรูปแบบเดิม และการที่กิจการต้องปรับตัวไปสู่การดำเนินงานในรูปแบบใหม่

“วรณัฐ เพียรธรรม” ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การสร้างองค์กรพร้อมผัน (resilient enterprise) ให้สามารถพร้อมรองรับแบบแผนการใช้ชีวิตและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติเดิม คือกุญแจสำคัญที่รักษาองค์กรให้อยู่รอดและสามารถดำเนินสืบเนื่องไปในระยะยาว โดยเรื่องสุขภาพจะเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน และเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดวางกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจในวิถีปกติใหม่

จากการสำรวจของสถาบันไทยพัฒน์ต่อประเด็นกลยุทธ์หลังโควิดกับองค์กรจำนวน 43 แห่ง พบว่า 3 ใน 4ขององค์กรที่สำรวจ (74.4%) มีแผนเรื่อง resilience แล้ว และกำลังดำเนินการในปีนี้ ที่เหลือราวหนึ่งในสี่ (25.6%) ยังไม่มีแผนในเรื่องดังกล่าว

ในบรรดาองค์กรที่มีแผน resilience และกำลังดำเนินการมุ่งเน้นความสำคัญไปยังด้านพนักงานมากสุด (90.7%) รองลงมาคือด้านลูกค้า (58.1%) และด้านสิ่งแวดล้อม (53.5%) ตามลำดับ

โดยองค์กรที่ตอบแบบสำรวจกว่า 2 ใน 3 (69.8%) ระบุว่า การมีแผน resilience จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรในการปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจในวิถีปกติใหม่ ขณะที่ไม่ถึง 1 ใน 3 ขององค์กรที่สำรวจ (30.2%) ระบุว่า เป็นประโยชน์ และไม่มีองค์กรใดจากการสำรวจที่ไม่เห็นประโยชน์จากการมีแผนในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร จำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างสายงาน (cross-department) เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการกำหนดทิศทาง แผนการดำเนินงานระยะสั้น/ระยะยาวบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน

กลยุทธ์สุขภาพถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ต้องถูกผนวกเข้ากับกลยุทธ์องค์กร สำหรับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการขับเคลื่อน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูง (C-suite) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHS/EHS) ฝ่ายกฎหมาย (legal) ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ฝ่ายการตลาด (marketing) ฝ่ายรัฐกิจ/นักลงทุนสัมพันธ์ (government/IR) ฝ่ายสุขภาพและความเปี่ยมสุข (health & wellness) เป็นต้นสำหรับกลยุทธ์องค์กรที่สะท้อนปัจจัย ESG ด้านสุขภาพกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำ “Business Resilience Program” หรือ “แผนงานภาวะพร้อมผันทางธุรกิจ” โดยนำข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (culture of health business practice : COHBP) ที่องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) จัดทำขึ้น มาพัฒนาเป็นแนวทางให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ผนวกประเด็นด้านสุขภาพเข้ากับกลยุทธ์องค์กรสำหรับดำเนินงานหลังสถานการณ์โควิด

“ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์” ผู้ดูแลแผนงานภาวะพร้อมผันทางธุรกิจ กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับองค์กรที่เข้าร่วม Business Resilience Program ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัจจัยนำเข้าสำหรับใช้ปรับแต่งกลยุทธ์องค์กรที่ครอบคลุมปัจจัย ESG ด้านสุขภาพ และช่องว่าง (gap) ที่องค์กรสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจในการสนับสนุนสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

รวมทั้งชุดประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมสุขภาพสำหรับกระบวนการรายงานความยั่งยืน ตลอดจนมาตรการ และแนวปฏิบัติด้านวัฒนธรรมสุขภาพที่เหมาะกับบริบทองค์กรโดยอ้างอิงจากชุดตัวชี้วัดที่สากลยอมรับ

หน่วยงาน และองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม Business Resilience Program หรือต้องการรับหนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน เพื่อนำไปปรับแต่งกลยุทธ์องค์กรให้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ