พาณิชย์ผนึกพ่อค้า-โรงสี-ผู้ส่งออก เวิร์คช็อปอนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน” ถือเป็นมิติใหม่สำหรับอุตสาหกรรมข้าวไทย ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวไทย ได้มารวมตัวกันทั้ง เอกชน-เอกชน เกษตรกร และภาครัฐ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมข้าวไทย ประมาณ 200 คน ในรูปแบบ “ประชารัฐพลัสพลัส” เป็น “Thai Rice United” เพื่อให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์และสร้างมิติใหม่สำหรับอุตสาหกรรมข้าวไทย ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต และเสนอมุมมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย และการดำเนินนโยบายของภาครัฐในทุกมิติ


โดยในการประชุมแบ่งกลุ่มย่อย (Workshop) เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มตลาดทั่วไป (Mass market) ซึ่งจะมีการกำหนดความต้องการใช้ข้าว (Demand) เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการปรับปรุงมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกฏระเบียบของภาครัฐที่เป็นปัญหาอุปสรรคและไม่ให้มีความซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สูงสุด 2)กลุ่มตลาดเฉพาะ (Specialty market) โดยจะเน้นการส่งเสริมการตลาดโดยใช้ตลาดนำการผลิต (Demand-driven) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็น พรีเมียมอย่างแท้จริง และ 3)กลุ่มตลาดสินค้านวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม (Value added and innovation market) มุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเชิงนวัตกรรม (Commercialization) ทางการค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการและนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบ และการดำเนินนโยบายของภาครัฐให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ