มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ขึ้นทะเบียน GI ดันซอฟต์พาวเวอร์ชุมชน

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ตั้งเป้าส่งออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 11 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก” ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น มีลักษณะทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวล ไม่ช้ำง่าย ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง ปลูกในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 11 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

“การขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน”

Advertisment

โดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมจะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้า และการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าผ่านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า GI ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยรวม 177 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่า 48,000 ล้านบาท

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

Advertisment