คุมเข้มทุเรียนไปจีน กรมวิชาการเกษตร สวพ.6 ถกเกษตรกร ล้ง ผู้ส่งออก 1 มี.ค.นี้

ทุเรียน

กรมวิชาการเกษตรขานรับนโยบาย “มนัญญา” มอบแนวปฏิบัติกำชับนายตรวจพืชทั่วประเทศคุมเข้มส่งออกทุเรียนไปจีน พร้อมสั่ง สวพ.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ส่งออก 1 มี.ค.นี้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2566 จะไม่มีการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาด ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี (สวพ.6) จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออกฤดูกาลผลิตปี’66 เกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงแนวทางการตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออก รวมทั้งขั้นตอนการส่งออกผลไม้ตามข้อตกลงเงื่อนไขพิธีสารฯ การส่งออกผลไม้ไปจีน

ตามข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกผัก ผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนส่งออก เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงทุเรียนไทย หากพบส่งทุเรียนด้อยคุณภาพจะไม่อนุญาตให้ส่งออกอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร

               

พร้อมกับได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อเข้าตรวจสวนและโรงคัดบรรจุให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด หากพบสวนใดมีการตัดทุเรียนอ่อนหรือยินยอมให้สวมสิทธิแปลงการผลิตที่ดี (GAP) ให้ดำเนินการเพิกถอนการรับแปลงทันที รวมถึงโรงคัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนอ่อนหรือสวมสิทธิแปลง GAP ให้เพิกถอนการรับรองการเป็นโรงคัดบรรจุที่ดี (GMP) โดยจะต้องไม่ผ่อนปรนให้อย่างเด็ดขาด

ก่อนหน้านี้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดประชุมชี้แจงหลักการและแนวทางปฏิบัติของนายตรวจพืชทั่วประเทศสำหรับตรวจทุเรียนส่งออกไปจีนในปี 2566 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สั่งการให้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรทำหนังสือถึงหัวหน้าด่านตรวจพืชทั่วประเทศกำชับให้นายตรวจพืชปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มความสามารถ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนของไทยไปจีน

Advertisement

รวมทั้งเฝ้าระวัง ควบคุม เข้มงวด และตรวจสอบสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็งนำเข้าและส่งออก เพื่อป้องกัน ป้องปรามการลักลอบและการสวมสิทธิทุเรียนไทย อีกทั้งกรมวิชาการเกษตรได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อลงพื้นที่ติดตาม ควบคุม เรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ด้วย

ทุเรียน