คุมเข้มทุเรียนด้อยคุณภาพ แก้ไขปัญหาสวม GAP

ทุเรีย

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ยกระดับเพิ่มความเข้มข้นป้องปราม ขับเคลื่อนทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ แก้ปัญหาการสวม GAP

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (135) และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร และการซ้อมแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

               
สุรเดช สมิเปรม
สุรเดช สมิเปรม

ซึ่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยเพิ่มการป้องปรามตั้งแต่สวนจนถึงมือของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

โดยระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมประมวลเป็นโครงการในภาพรวม เสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) พิจารณา อาทิ โครงการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียนก่อนตัด เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต ปี 2566

พร้อมกันนี้ได้มีการยกระดับกระบวนการส่งออกทุเรียนให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลคุณภาพของทุเรียน ตั้งแต่สวน โรงคัดบรรจุ จนถึงการส่งออก

ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบแผนงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณต่อไป