สศก.กางรายได้รายจ่ายเกษตรกรไทย มีเงินเหลือเฉลี่ย 9,000 บาท/เดือน

เกษตรกรไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปี 2565 เกษตรกรไทย มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาท/ปี หรือ เฉลี่ย 17,000 บาท/เดือน รายจ่าย 126,039 บาท คิดเป็นเงินได้สุทธิ 80,271 บาท/ปี หรือเฉลี่ย 7,000 บาท/เดือน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 ซึ่งเป็นข้อมูลรายได้-รายจ่ายจากกิจกรรม ทั้งในและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 พบว่าครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 17,192.5 บาท/เดือน

โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการปลูกพืช ร้อยละ 80.95 เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 17.47 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.58

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกิจกรรมนอกการเกษตรเฉลี่ย 213,888 บาทต่อปี โดยเป็นรายได้หลักจากงานประจำ ร้อยละ 45.13 การรับจ้างและให้บริการ ร้อยละ 16.36 รายได้จากลูกหลานส่งให้ ร้อยละ 6.45 และอื่น ๆ เช่น กำไรจากการค้าขายหรือทำธุรกิจ ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เงินค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินสะสม ฯลฯ ร้อยละ 32.06

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรปี 2565
ด้านค่าใช้จ่าย ครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศมีรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 126,039 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 10,503.25 บาท/เดือน โดยคิดเป็นค่าปัจจัยการผลิต ร้อยละ 55.40 ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 35.14 และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ ร้อยละ 9.46

Advertisment

สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 180,569 บาทต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ร้อยละ 36.55 และค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าซื้อสินค้าและบริการ ฯลฯ ร้อยละ 63.45

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ พบว่า เมื่อนำรายได้ทางการเกษตรหักรายจ่ายทางการเกษตร ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 80,271 บาทต่อปี และมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้ ซึ่งเป็นเงินเหลือหลังจากนำรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนหักค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว 113,590 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละ 9,465 บาท