สรท. ลดเป้าส่งออกปี 2566 ติดลบ 0.5 ถึง 1% เหตุเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว

ส่งออก
Photo : Pixabay

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ปรับลดเป้าส่งออกไทยปี 2566 ลงเหลือติดลบ 0.5 ถึง 1% จากเดิมคาดว่าจะโต 0-1% เหตุจากเศรษฐกิจคู่ค้า ทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป และจีน ชะลอตัว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า สรท.คงคาดการณ์เป้าหมายการทำงานด้านการส่งออกรวมทั้งปี 2566 ระหว่าง -0.5% ถึง 1% มูลค่าอยู่ที่ 285,600-290,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกภาพรวมไม่ถึง 2% และจากเดิมมองการส่งออกโตไว้ 0-1%

ชัยชาญ เจริญสุข
ชัยชาญ เจริญสุข

ทั้งนี้ จากภาวการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป และจีนยังไม่ฟื้นตัว ส่งออกในปีนี้อาจไม่เติบโตตามที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ส่วนการคาดการณ์ส่งออกเดือนมิถุนายน อาจเห็นตัวเลขติดลบอีกเป็นเดือนสุดท้าย และการส่งออกเดือนกรกฎาคมอาจจะโตเป็นบวก และการส่งออกไตรมาส 3 และ 4 น่าจะดีขึ้นโตเป็นบวก จากการส่งออกอาหาร ยานยนต์ ข้าว โตและสดใส และตลาดใหม่อย่างซาอุฯ ตะวันออกกลาง จะทำให้การส่งออกดี ส่วนตลาดหลัก สหรัฐ ยุโรป จีน ยังต้องรักษาไว้

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 2566 ได้แก่ 1.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลักยังคงมีความไม่แน่นอนสูง อาทิ จีน หลังจากการเปิดประเทศของจีนเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ สหรัฐ ดัชนีภาคการผลิต (PMI) ลดต่ำลงอยู่ที่ 46.3 และยุโรป ณ ระดับ 43.6

2.อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และภาระต้นทุนการกู้เงินของผู้ประกอบการ

3.ต้นทุนการผลิตยังคงสูง อาทิ ค่าไฟฟ้า วัตถุดิบการผลิต ส่งผลต่อความสามารถทางด้านการแข่งขันของไทย

4.ความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (El Nino) ต่อภาคการเกษตรในประเทศ

ทั้งนี้ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอแนะที่สำคัญประกอบด้วย 1.เร่งกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแผนการส่งออกอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 2.ขอให้ภาครัฐเร่งลดต้นทุนภาคการผลิต ที่ปรับสูงขึ้นและอาจเสียเปรียบคู่ค้าคู่แข่งที่สำคัญ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าแรง และอัตราดอกเบี้ย


3.เร่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains Financing) โดยเฉพาะ SMEs 4) เร่งเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน