บางจากฯ คว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นปี 2566

บางจากฯ

บางจากฯ รับรางวัลองค์กรเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2566 จากเวทีวันนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายรวี บุญสินสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่และนวัตกรรม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 (Merit Prize for Innovative Organization Excellence for Large Private Sector Organization 2023) จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

เนื่องจากบางจากฯ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและผลงานด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 (National Innovation Awards 2023) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

               

โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการไปจนถึงระดับโครงสร้าง

ตามกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model : IOM) ผ่านแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมจากสาธารณะ และเป็นองค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม 2) ด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านองค์ความรู้ 5) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 6) ด้านทรัพยากร 7) ด้านกระบวนการนวัตกรรม 8) ด้านผลผลิตจากนวัตกรรม