บางจากฯจัด CG Day 2023 รวมพลังความดี สร้างองค์กรตามหลัก ESG

บางจากฯ

บางจากฯจัดงาน CG Day 2023 ภายใต้แนวคิด “ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งยั่งยืน” สร้างองค์กรตามหลัก ESG

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจากฯ ร่วมแสดงพลังการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกิจกรรม CG Day 2023 (Corporate Governance Day) ครั้งที่ 18 ของกลุ่มบริษัทบางจากฯ ภายใต้แนวคิด “ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งยั่งยืน”

               

โดยมีนายพรหมเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการส่งต่อพลังความดีอย่างยั่งยืน สามารถทำได้อย่างไร และแนะนำแนวทางที่องค์กรสามารถนำปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

โดยล่าสุด องค์กร CAC ได้รับรางวัลแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นยอดเยี่ยมแห่ง Asia Pacific ในงาน Anti-Corruption Collective Action Awards 2023

กลุ่มบริษัทบางจากฯจัดกิจกรรมงาน CG Day เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทาง ESG (Environment, Social และ Governance) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Good Governance ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยวางรากฐานที่สำคัญให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน