หอการค้าไทย หนุนจัดตั้งกองทุน TESG ส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจ

สนั่น อังอุบลกุล

หอการค้าไทย หนุนจัดตั้งกองทุน TESG คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจ ประมาณการว่ากองทุน TESG จะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) หรือ TESG เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาวและมีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น ESG รวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหอการค้าไทยที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก

               

โดยหอการค้าไทยขอสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ Supply Chain ตลอดจน SMEs เร่งปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดรับกับ ESG เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ขณะเดียวกัน ประชาชนยังได้รับประโยชน์จากการลงทุนในกองทุน TESG เพื่อรับการลดหย่อนภาษีที่จะขยายวงเงินเพิ่มผ่านกองทุน TESG อีก 100,000 บาท จากสิทธิการลดหย่อนภาษีในกองทุนปัจจุบัน เช่น กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุน LTF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุน กบข., กองทุนการออมแห่งชาติ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท รวมเป็น 600,000 บาท

ซึ่งทราบว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทุนได้ในเดือน ธ.ค. 66 และลดหย่อนภาษีได้ในเดือน มี.ค. 67 โดยมีการประมาณการว่ากองทุน TESG จะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หอการค้าไทยต้องขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงการคลัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) หรือ TESG ขึ้น ซึ่งหอการค้าฯ เชื่อว่ากองทุนนี้จะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเกิดความสนใจที่จะปรับตัวเข้าสู่ ESG เพิ่มมากยิ่งขึ้น

และช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ให้ตระหนักถึงทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสังคม ตามกฎกติกาการค้าโลกด้านสิ่งแวดล้อม (CBAM) เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงินให้ประชาชนมีเงินออมระยะยาวมากยิ่งขึ้นด้วย