เจอสินค้าละเมิด เพลงไทย-สากล บนออนไลน์กว่า 463 รายการ เร่งปิดทันที

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยหลังได้รับแจ้งปัญหาการจำหน่ายสินค้าละเมิดซ้ำ จากผู้ค้ารายเดิม เพลงไทย-สากลบนออนไลน์กว่า 463 รายการ ล่าสุดสินค้าทั้งหมดถูกถอดจากระบบภายในเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ล่าสุด กรมได้รับแจ้งจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พบปัญหาการละเมิดซ้ำ โดยผู้ค้ารายเดิมที่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ค่ายเพลงไทยและสากลบนแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 463 รายการ ซึ่งกรมได้แจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์นำสินค้าละเมิดออกจากระบบทันที

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่นทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมากรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกระดับมาตรการระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างทันท่วงที

ส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในการประกอบธุรกิจยุคดิจิทัลตามแนวนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังช่วยปกป้องประชาชนจากอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มาตรฐาน

ซึ่งกรมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เฝ้าระวังติดตามการขายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมทั้งร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0-2547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th


ด้านเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่า แนวทางการทำงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก ซึ่งกรณีดังกล่าวสินค้าละเมิดถูกถอนออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ได้เคยประสานงานมา โดยทางเจ้าของสิทธิต้องขอขอบคุณผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญาและเอกชนเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาโดยตลอด จนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ในครั้งนี้