เปิดรายชื่อ แคนดิเดต ซีอีโอ ปตท. NEXT GEN  มีใครบ้าง

ceo ปตท

สะพัด! วงการอุตสาหกรรม รายชื่อ ‘แคนดิเดต’ ซีอีโอ ปตท. เซ็ตใหม่ อีก 3 ชื่อ ชิงดำอรรถพล ครบวาระ พ.ค. 2567 วงการยังมองโอกาส ‘คงกระพันธ์ อินทรแจ้ง’ ซีอีโอจีซี เต็ง 1

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า หลังจาก  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เพื่อแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2567

โดยประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการสรรหาเปิดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566  ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567  ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ล่าสุดแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมพลังงาน ระบุว่า แม้ว่าจะมีแนวทางพิจารณาเป็นไปได้หลายรูปแบบ ทั้งการต่ออายุ ให้กับ ซีอีโอ คนเดิม ซึ่งเหลือเวลาอีก 2 ปี ก่อนจะเกษียณในปี 2568 แต่ก็มีสัญญาณแรงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ซีอีโอ ปตท.คนใหม่

โดยกระแสแคนดิเดตที่ปรากฏในวงการตอนนี้เบอร์ที่มาแรงที่สุด คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ส่วนฟากฝั่งนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายซึ่เคยเป็นหนึ่งแคนดิเดตเดิมเมื่อปี 2563 ยังคงเงียบอยู่

“ตอนนี้ ในวงการพูดกันถึงรายชื่อ คือ คุณคงกระพัน มาแรงที่สุด ส่วนคุณนพดล หนึ่งในแคนดิเดต รอบที่แล้วด้วย ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหว”

อย่างไรก็ตาม มีกระแสใหม่ที่พูดถึง ตัวเก็งชุดใหม่ คนรุ่นใหม่ อีก 2-3 รายชื่อ ซึ่งเป็นคนใน ปตท. เอง อาทิ หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ดูแลด้านเทรดดิ้งอยู่ในปัจจุบัน และบางส่วนมีการพูดถึง ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานผู้ดูแลธุรกิจ ใหม่ของกลุ่ม ปตท.ด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า การสรรหาซีอีโอรอบนี้ คงจะมีสีสันไม่น่อยกว่าครั้งที่ผ่านมา

ประวัติ คงกระพัน อินทรแจ้ง

สำหรับ ประวัติ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบัน อายุ 55 ปี วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2562, 4 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30), สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14), สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ส่วนคุณวุฒิการศึกษาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการบริหารบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาโครงการลงทุนที่สำคัญ การควบรวม กิจการระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการกิจการร่วมค้า
 • มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Emery Oleochemicals Group และกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Emery Oleochemicals Group ในประเทศมาเลเซีย Vencorex Holding ในประเทศฝรั่งเศส และ NatureWorks LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • ดำรงตำแหน่งประธานร่วม France-Thailand Business Forum โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจความร่วมมือกัน (Economic Collaboration) รวมทั้งการลงทุนและการค้าทั้งสองทาง (Two-way trade and investment) ระหว่าง ประเทศไทยและฝรั่งเศส
 • ดำรงตำแหน่งสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)
 • รวมทั้งกรรมการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบในด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย ประกอบด้วย

 • 21 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 15 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 29 ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะที่ ปรึกษา บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. สำหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท Allnex
 • 8 ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • 1 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 8 พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 23 ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 25 ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 14 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 22 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 30 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 11 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน อุปนายก (ด้าน สนับสนุน) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • 30 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 30 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 3 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • 15 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานร่วม France-Thailand Business Forum ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2565 ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2563 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท GC International Corporation
 • 1 ก.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation
 • 1 ก.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC

นพดล ปิ่นสุภา

ประวัติ นพดล ปิ่นสุภา

ขณะที่ นายนพดล ปิ่นสุภาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายอายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2554), Financial Statement for Director (FSD 12/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI) หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD), Lausanne, Switzerland
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption…International Cases and Practices, (14 ตุุลาคม 2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Mitsui-Harvard Business School Global Management Academy 2015 Japan – USA G-20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม และการพัฒนา: RoLD 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและ ดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 3 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 3 กรกฎาคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2557 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

มล.ปีกทอง

ประวัติ มล.ปีกทอง ทองใหญ่

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APAC Energy Transition Leadership Program (A-ETLP/2022), GE Crotonville, USA หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) ปี 2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. (PLLI) หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) ปี 2557 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติ พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์

นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Civil Engineering) Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Civil and Environmental Engineering), Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (B.A.) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 225/2016)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (ก.พ.ร. 1) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วย ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2564 – 31 ธันวาคม 2565
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2561 – 2563
 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2564
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2560
 • ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2558 – 2561
 • ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านพัฒนาโครงการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ PTT International Trading Pte Ltd กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด

บุรณิน รัตนสมบัต

ประวัติ ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification program (DCP 174/2013), Company Secretary Program (CSP 40/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
 • หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร PTT Leadership Development Program (IMD Business School), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Senior Executive Education Program on Strategy and Innovation, School of Management, MIT
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LDP8) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร CMA-GMS International Program 2016 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 • หลักสูตร PTT Leadership Development Program, Harvard Business School, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 12) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรนวัตกรรมและความยั่งยืน และผู้อำนวยการโครงการเพิ่มระดับขีดความสามารถ เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปี 2558 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่สำคัญทั้งเป็นกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)