ปตท. ดีเดย์เปิดรับสมัคร CEO ใหม่ ตั้งแต่ 12 ธ.ค.-3 ม.ค.67

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ปตท. ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน ” อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ตั้งแต่วันที่12 ธันวาคม- 3 มกราคม 2567 เผยเรียกสัมภาษณ์ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 17 มกราคม

วันที่ 1 ธันวาคม2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

โดยคณะกรรมการสรรหาเปิดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้การเปิดรับสมัครซีอีโอใหม่ปตท. เพื่อแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2567 หลังจากเข้ามารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร ซีอีโอ ปตท. ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

-สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 (ห้าสิบแปด) ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
-มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี และจัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และ 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

-มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ที่มีรายได้ (TURNOVER) ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (ANNUAL REPORT) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น

-มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบาย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. คุณวุฒิทางการศึกษา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

3. เงื่อนไขการจ้าง : มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

4. การรับสมัคร : การรับใบสมัคร : ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ DOWNLOAD ใบสมัครได้ทาง WEBSITE ที่ www.pttplc.com

การยื่นสมัคร : โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนที่ เจ้าหน้าที่รับสมัครฯ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มกราคม 2567 สําหรับสถานที่ ปตท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์