เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (14 ธ.ค. 66) 13 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 13 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ.หนองคาย

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.9 – 51.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.2 – 43.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.8 – 56.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.3 – 34.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.9 – 17.9 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 20 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13.3 – 50.1 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ : ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK