เปิดเงื่อนไข ออกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ก่อนคิกออฟ พรุ่งนี้

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมขับเคลื่อน (Kick Off) การออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมขับเคลื่อน (Kick Off) การออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567

พร้อมด้วย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ, ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานจัดกิจกรรมขับเคลื่อน (Kick Off) การออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 ทั้ง 5 คณะ อาทิ สถานที่จัดงาน รูปแบบนิทรรศการ แผนกต้อนรับ รวมถึงการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุญาตให้เปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ทั่วประเทศ 22 ล้านไร่ จำนวน 1,628,520 ราย เอกสารสิทธิรวม 2,205,561 ฉบับ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะเริ่มทยอยเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิยื่น คำขอเปลี่ยนโฉนด เกษตรกรที่ถือเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.อยู่แล้ว และยังใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 2 ปี

โดยได้รับสิทธิตามเอกสารสิทธิที่ตนถืออยู่ แต่ยังไม่สามารถซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้ใน ระยะเวลา 5 ปีจากวันที่ได้รับโฉนด

กรณีที่มีความ จำเป็นในการกู้ยืม (การจำนอง) หรือจำเป็นจะต้องขาย ที่ดินที่ได้รับโฉนดนั้นก่อนเวลา 5 ปี ให้ดำเนินการผ่าน ธนาคารที่ดิน (ที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยธนาคารที่ดินจะคิด ราคาที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินที่มีโฉนด

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือเอกสารสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. (หรือเป็น ผู้ซื้อ/เปลี่ยนมือที่ดิน ส.ป.ก.) เกษตรกรจะได้ รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน หาก (ก) เกษตรกรมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป และ (ข) มีเอกสารหรือพยานการทำข้อตกลง/การ ยินยอมจากผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. รวมถึง (ค) เกษตรกรผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท เกษตรกรดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็น โฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่


สำหรับ สถานที่ยื่นเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนด ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด, หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของ ส.ป.ก. และ ระบบ Online Web site ส.ป.ก. www.alro.go.th