ปีมังกร ราคาสินค้าเกษตร พุ่งทุกรายการ รับรัฐบาลเศรษฐา

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้าเกษตรของไทย ตั้งแต่ต้นปี 2567 ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง พร้อมติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด ชี้ราคาปรับขึ้นจากปัจจัยภายนอก

วันที่ 28 มกราคม 2567 รายงานข่าวระบุว่า ตั้งแต่ที่ “รัฐบาลเศรษฐา” เข้ามาบริหารประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทิศทางราคาสินค้าหลายรายการมีการปรับตัวขึ้น แต่เมื่อดูจากปัจจัยที่แท้จริง ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับราคาขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากตัวของสินค้าเกษตร แต่เป็นปัจจัยของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับขึ้น

โดยเฉพาะราคาข้าว ที่ปรับขึ้นเป็นผลมาจากอินเดียมีการระงับการส่งออกข้าวทำให้ตลาดโลกมีความต้องการ ส่งผลให้ราคาข้าวดี หากเมื่อดูราคาสินค้าข้าวของไทยจริงๆนั้น ไม่ได้ปรับขึ้นจากต้นทุนราคาข้าว เพราะต้นทุนการปลูกข้าวยังสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ หรือแม้แต่ราคามันสำปะหลังที่ปรับขึ้นในตอนนี้เป็นผลมาจากผลผลิตลดลง จากปัญหาโรคใบด่าง เป็นต้น

เปิดราคาสินค้าเกษตร

เมื่อติดตามดูราคาสินค้าเกษตร พบว่า ราคาสินค่าเกษตรปรับตัวขึ้นทุกรายการ ทั้งข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ยางพารา

ราคาข้าว

ข้าวเปลือกขาวหอมมะลิ ปัจจุบันอยู่ที่ 14,850 บาทต่อตัน เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 13,640 บาทต่อตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 14,600 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งราคาอยู่ที่ 12,924 บาทต่อตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 14,450 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 10,804 บาทต่อตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12,950 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 9781 บาทต่อตัน

ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 13,300 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 11,837 บาทต่อตัน

ราคามันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง เฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 3.10 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยอยู่ที่ 9.43 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง 26% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 12.69 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาผลปาล์ม

ปาล์มน้ำมัน เฉลี่ยอยู่ที่ 6.50 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 5.03 บาทต่อกิโลกรัม

ราคายางพารา

ยางแผ่นดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 64.50 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 45.45 บาทต่อกิโลกรัม

น้ำยางสด เฉลี่ยอยู่ที่ 64.30 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 46.18 บาทต่อกิโลกรัม

ยางก้อนถ้วน 50% เฉลี่ยอยู่ที่ 24.93 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 20.02 บาทต่อกิโลกรัม

โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ ย้อนดูโครงการประกันราคาสินค้าเกษตร 5 พืชเศรษฐกิจ ที่ผ่านมา แต่ละรายการมีการประกันไว้ที่เท่าไรบ้าง

ข้าวเปลือก

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

ปาล์มน้ำมัน

 • ราคาประกันกิโลกรัมละ 4 บาท
 • ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน

ยางพารา

 • ราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ
 • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม
 • น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม
 • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

มันสำปะหลัง

 • ราคาประกันอยู่ที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม
 • เชื้อแป้ง 25% ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 • ราคาประกัน 8.5 บาทต่อกิโลกรัม
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง