เปิดมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม “ธรรมนัส” นั่งประธาน

ธรรมนัส รมว.เกษตร นั่งประธาน คปก.เคาะโครงการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งมอบหมาย ส.ป.ก. ติดตามความก้าวหน้าการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตรอย่างใกล้ชิด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย

1) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ และหอถังสูงทรงแชมเปญ เพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)

3) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

4) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ

และ 5) โครงการสำรวจรังวัดแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK เพื่อส่งเสริมการต่อยอดอาชีพและการพัฒนาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกร

นอกจากนี้ ยังคงให้ความสำคัญในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมอบหมาย ส.ป.ก. ในแต่ละจังหวัดรวบรวมผลความก้าวหน้าการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร และสำรวจความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการสำรวจการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของภาคเอกชน และทบทวนอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป