ลุยแก้ปมที่ดิน ส.ป.ก.ทับซ้อนอุทยาน ตั้งคณะทำงานร่วมประชุมทุกเดือน

ที่ดินส.ป.ก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผนึกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งคณะทำงานร่วม 9 หน่วยงานประชุมทุกเดือน นำขอบเขตพื้นที่ที่ทับซ้อนกันในทุกแห่งมากำหนดเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบร่วมกัน ย้ำหลักการจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ไปหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และที่อื่น ๆ นั้น วันนี้ (23 ก.พ. 67) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมหารือร่วมกับนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และคณะ โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยความชื่นมื่นเป็นกันเอง

สำหรับผลการหารือของทั้ง 2 หน่วยงานได้เห็นพ้องในการเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในที่ดินของรัฐโดยมีผู้แทนจาก 9 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นคณะทำงาน

โดยให้นำขอบเขตพื้นที่ที่ทับซ้อนกันในทุกแห่งมากำหนดเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบร่วมกัน พร้อมกำหนดให้คณะทำงานต้องมีการนัดหารือติดตามความคืบหน้าทุกเดือน

สำหรับในส่วนของ ส.ป.ก. และกรมอุทยานฯได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) และรองอธิบดีกรมอุทยานฯ (นายวีระ ขุนไชยรักษ์) เป็นผู้ประสานในรายละเอียดกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะไม่ทำให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวต่อไป