ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาคู่ค้า พันธมิตร สร้างการเติบโตมุ่ง สู่  Net-Zero ปี 2050

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ จัดงานสื่อสารคู่ค้าพันธมิตร ในรูปแบบ On-site และ Online เปิดตัวโครงการ “ PARTNER TO GROW 2024…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน”  มุ่งมั่นพัฒนาคู่ค้า ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน สู่ Net-Zero ปี 2050

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดซื้อกลางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทจัดงานสื่อสารความมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ผ่านการดำเนินโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องปีที่สอง

เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร รับทราบทิศทางและเป้าหมายของซีพีเอฟ, เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพสำหรับคู่ค้าพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานและความสามารถทางการแข่งขัน ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา
นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา

“ในปีนี้ ซีพีเอฟร่วมกับคู่ค้าพันธมิตรจะร่วมมือกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net-Zero ในปี 2050 ตอบโจทย์เป้าหมายหลักของซีพีเอฟ มุ่งสู่ครัวของโลกที่ยั่งยืน”

โดยแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าพันธมิตร ยังคงเน้นใน 5 ด้านหลักที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คือ 1.ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ โดยเน้นเรื่องการส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกัน ทำให้บริษัทมีความต่อเนื่องในการผลิตอาหารไปสู่ผู้บริโภคได้ รวมถึงการมอบบริการที่ดี

คำนึงถึงการเป็นพันธมิตรที่ช่วยผลักดันเป้าหมายให้สำเร็จร่วมกัน  2.ด้านคุณภาพของสินค้า ซีพีเอฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งคู่ค้าพันธมิตรเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณค่า เป็นผู้จัดส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน

3.ด้านความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนซึ่งสะท้อนมาจากราคาที่แข่งขันได้ ทางซีพีเอฟและคู่ค้าพันธมิตรมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในภาพรวม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตร จากสถาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

4.ด้านความยั่งยืน ทางซีพีเอฟส่งเสริม และสนับสนุนคู่ค้าพันธมิตรตระหนักถึงการจัดหาอย่างยั่นยืนใน 4  มิติ คือ (1)มิติสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ (2)มิติการบริหารบุคลากรภายในบริษัท การปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม

(3)มิติการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มิติด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฏหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส เป็นต้น ทั้ง 4 มิตินี้ทำให้การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตรเติบโตอย่างยั่งยืน และ 5.ด้านนวัตกรรม คู่ค้าพันธมิตรจำเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงและคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และยั่งยืน

ซีพีเอฟ

โครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” มีการรายงานผลการประเมินคู่ค้าพันธมิตรในแต่ละด้านเป็นรายไตรมาส เพื่อช่วยให้คู่ค้าพันธมิตรเห็นด้านที่สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ทางซีพีเอฟเองได้ผนึกกำลังหน่วยงานภายในองค์กร จัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าพันธมิตรในด้านต่างๆ

เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์สู่การลงมือทำปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์กับคู่ค้าพันธิมิตรในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นเลิศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่า สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ

นายต่อพงศ์ ตริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันไบโอดีเซล กล่าวว่า น้ำมันพืชปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG การที่ได้รับทราบนโยบายและเป้าหมายของซีพีเอฟ จะช่วยน้ำมันพืชปทุมพร้อมดำเนินงานและพัฒนาสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้บริษัทมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร

นางเธียรพรรณ อาษาสุข Business Development Manager บริษัท ทองศรีกาญจน์ จำกัด ผู้ผลิตปูนปรับสภาพน้ำให้กับฟาร์มกุ้งของซีพีเอฟมานาน 15 ปี กล่าวว่า การมาร่วมงานนี้ช่วยให้บริษัทฯทราบถึงเป้าหมายของซีพีเอฟ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เน้นการผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพาสันต์ พุทธวิริยะ  Food Packaging Sales Manager บริษัท ซีลแอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร กล่าวว่า การที่ได้รับทราบทิศทางและนโยบายของซีพีเอฟ ช่วยให้ ซีลแอร์ แพคเกจจิ้ง สามารถไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้ส่งมอบสินค้า ตลอดจนสรรหานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการลูกค้า และมองว่าโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน”  ของซีพีเอฟจะช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน