เปิดมติคณะกรรมการน้ำตาลทราย ปรับปริมาณน้ำตาลเพื่อการส่งออกให้มีผลทันที

น้ำตาล

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนั่งประธานประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ไฟเขียวปรับเพิ่ม-ลดปริมาณน้ำตาลเพื่อการส่งออก มีผลทันที พร้อมยืนยันไม่กระทบภาพรวมน้ำตาลในประเทศ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาตนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประชุมเพื่อพิจารณาตามวาระงานปกติที่มีการเสนอให้พิจารณาปริมาณน้ำตาลเพื่อส่งออก ซึ่งเป็นไปตามโควตาและยืนยันไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมหรือการจัดสรรน้ำตาลแต่อย่างไร

รายงานผลสรุปจากที่ประชุม ระบุว่าที่มีการขอให้กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2566/2567 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย) ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2566/2567 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย) ดังนี้

1) ผลผลิตน้ำตาลทรายรวม 88,082,686.00 กระสอบ (100 กก./กส.) 2) ปริมาณน้ำตาลทรายสำรอง 2,156,000.00 กระสอบ (100 กก/กส.) เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะได้นำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กนอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และออกประกาศให้ถือปฏิบัติต่อไป

รวมไปถึงการพิจารณางบประมาณ (หมวดรายจ่ายอื่น) ตามโครงการติดตามสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการส่งออกน้ำตาลทรายให้กับประเทศคู่ค้าประจำปี 2568 จากเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในวงเงินจำนวน 1,779,600 บาทด้วย

Advertisment

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบในเรื่องที่ขอเพิ่มชนิดสินค้าผลิตเพื่อการส่งออกปี 2567 โดยปริมาณน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิปี 2567 ยังคงเท่าเดิมของทั้ง 4 บริษัท ประกอบด้วย คือ 1.บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด จำนวน 5 รายการ 2.บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด จำนวน 1 รายการ 3.บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 รายการ 4.บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด จำนวน 1 รายการ

ส่วนการขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2567 ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2567 เห็นชอบให้แก่ (1) บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด ได้รับสิทธิจำนวน 59,514 กระสอบ (100 กก./กส.) จำนวนที่ขอปรับลด จำนวน 16,732 กระสอบ (100 กก./กส.) คงเหลือจำนวน 42,782 กระสอบ (100 กก./กส.)

รวมไปถึงการขอเพิ่มสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2567 ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2567 คือ (1) บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด ได้รับสิทธิจำนวน 12,555 กระสอบ ได้รับสิทธิเพิ่มจำนวน 4,895 กระสอบ รวมจำนวน 17,450 กระสอบ (2) บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ได้รับสิทธิจำนวน 12,698 กระสอบ ได้รับสิทธิเพิ่ม จำนวน 5,000 กระสอบ รวมจำนวน 17,698 กระสอบ (3) บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด ได้รับสิทธิจำนวน 1,651 กระสอบ ได้รับสิทธิเพิ่ม จำนวน 1,885 กระสอบ รวมจำนวน 3,536 กระสอบ ซึ่งมีผลทันที