ดึงนักออกแบบพัฒนา 10 สินค้า GI ไทย ดันขึ้นชั้น “สินค้าพรีเมี่ยม”

10 สินค้า Gi ของไทย_ปกนอก
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมแกร่งสินค้า GI ไทย เชิญนักออกแบบมืออาชีพช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 10 สินค้า ทั้ง ผ้าหม้อห้อมแพร่ กาแฟเมืองกระบี่ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ส้มโอหอมควนลัง, ส้มโอทองดีบ้านแท่น กล้วยเล็บมือนางชุมพร  มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ดันขึ้นชั้นสินค้าพรีเมี่ยม

​วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้เดินหน้ายกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI ไทย เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น ทันสมัย สวยงาม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้สินค้า GI

โดยเชิญนักออกแบบมืออาชีพมีประสบการณ์และผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับแนวหน้าของประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ ต่อยอด พัฒนาสินค้าชุมชนผ่านการบรรจุภัณฑ์อันทรงคุณค่าให้แก่สินค้า GI ไทย และได้คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า GI จำนวน 10 รายการ เพื่อเข้าสู่การพลิกโฉมยกระดับบรรจุภัณฑ์

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

​สำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1. กล้วยเล็บมือนางชุมพร (Chumphon Lady finger Banana) 2. กาแฟเมืองกระบี่ (Muang Krabi Coffee) 3. ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Hom Mali Rice) 4.ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Sisaket Volcanic Area Durian) 5. นิลเมืองกาญจน์ (Muang Kan Black Spinel)

6. ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี (Uthai Thani Sakae Krang River Basin Gourami Fish) 7. แปจ่อเขียวแม่สอด (Pae Jor Khaew Maesod Bean) 8. ผ้าหม้อห้อมแพร่ (Mor Hom Phrae Fabric) 9. ส้มโอทองดีบ้านแท่น (Thong Dee Ban Thaen Pomelo) และ 10. ส้มโอหอมควนลัง (Khuan Lang Aromatic Pomelo)

​ทั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญนักออกแบบและผู้ประกอบการสินค้า GI มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นการประชุม 3 ฝ่าย เพื่อหาแนวทางในการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแล้ว

และหลังจากการประชุม 3 ฝ่าย นักออกแบบได้นำข้อมูลจากการประชุมร่วมกัน ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้ผู้ประกอบการ 3 แบบ เพื่อเลือกนำไปใช้จริง 1 แบบ เมื่อผู้ประกอบการเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชอบ และที่ใช่แล้ว นักออกแบบก็จะนำแบบที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ปรับแบบให้ตรงตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งานจริง โดยกรมได้ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้งานจริงมีมูลค่ารายละ 30,000 บาทอีกด้วย

​“มั่นใจว่าโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จะช่วยพัฒนา ต่อยอด และยกระดับสินค้า GI ไทย ให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสินค้า GI ไทย หลอมรวมกับบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นได้อย่างงดงาม


ส่งผลในการสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยมได้ตามเป้าหมาย” นายวุฒิไกรกล่าว

สำหรับ​สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) คือ ชื่อ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

ปัจจุบัน สินค้า GI ไทย นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการการขึ้นทะเบียน GI และการเร่งผลักดันการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในทุกมิติ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นกำลังสำคัญในการสานต่อนโยบายรัฐบาล และเป็นหน่วยงานที่เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการบริโภคสินค้า GI

ทั้งการสร้างมาตรฐานสินค้า GI เพื่อช่วยรับประกันสินค้า GI ไทยว่าเป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ มาตรฐาน พิเศษกว่าสินค้าจากแหล่งอื่น สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และยังทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริง รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า GI ไทย เพื่อสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

ส้มโอหอมควนลัง (Khuan Lang Aromatic Pomelo)
ส้มโอหอมควนลัง (Khuan Lang Aromatic Pomelo)
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Sisaket Volcanic Area Durian)
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Sisaket Volcanic Area Durian)
ผ้าหม้อห้อมแพร่ (Mor Hom Phrae Fabric)
ผ้าหม้อห้อมแพร่ (Mor Hom Phrae Fabric)
ส้มโอทองดีบ้านแท่น (Thong Dee Ban Thaen Pomelo)
ส้มโอทองดีบ้านแท่น (Thong Dee Ban Thaen Pomelo)
กาแฟเมืองกระบี่ (Muang Krabi Coffee)
กาแฟเมืองกระบี่ (Muang Krabi Coffee)

 

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Hom Mali Rice)
ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Hom Mali Rice)
กล้วยเล็บมือนางชุมพร (Chumphon Lady finger Banana)
กล้วยเล็บมือนางชุมพร (Chumphon Lady finger Banana)

 

แปจ่อเขียวแม่สอด (Pae Jor Khaew Maesod Bean)
แปจ่อเขียวแม่สอด (Pae Jor Khaew Maesod Bean)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ