คูโบต้าฟาร์มต้อนรับการเยือน เก็นจิโร่ คาเนโกะ รมว.เกษตรฯญี่ปุ่น

คูโบต้าฟาร์ม

รมว.เกษตรฯญี่ปุ่น เยือน “คูโบต้าฟาร์ม” เยี่ยมชมฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเกษตร End to End Solutions

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ นายเก็นจิโร่ คาเนโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือน “คูโบต้าฟาร์ม” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการเกษตรที่นำแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เอกลักษณ์เฉพาะของ คูโบต้า ตลอดจนเทคโนโลยี IoT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ภายใต้แนวคิด End to End Solutions การทำเกษตรแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร และผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่วิธีการทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

               

โดยฟาร์มแห่งนี้ ได้สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานสยามคูโบต้า ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเครือของคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ เอสซีจี (SCG) ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตที่ส่งมอบสินค้าและบริการ ให้เกษตรกรไทยมากว่า 44 ปี

นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า คูโบต้าฟาร์มเป็น Innovative Farming Experience Center ฟาร์มสร้างประสบการณ์การเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด End to End Solutions จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยนำเอาองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาประยุกต์ใช้ตลอด 10 โซนการเรียนรู้ บนพื้นที่กว่า 220 ไร่

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอเทคโนโลยี IoT จากประเทศญี่ปุ่น อาทิ Crop Calendar ปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างแม่นยำและมีแบบแผน นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะจากคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) มาช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตและรายได้ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่การเกษตรให้ดีขึ้น

“สยามคูโบต้ามุ่งหวังให้คูโบต้าฟาร์มสามารถเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่เกษตรกรและชุมชนอื่น ๆ สร้างมาตรฐานเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อสานต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของคูโบต้า และพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG Model การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ”