เปิด 248 ขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารส่งออกไปจีน

ส่งออกไทย-จีน

กรมวิชาการเกษตร ติวเข้มระเบียบ 248 ขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารส่งออกไปจีน เงื่อนไขผู้ผลิตอาหารจะต้องขึ้นทะเบียนกับ GACC จึงจะส่งออกไปจีนได้ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบสินค้า 9 กลุ่ม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง “ระเบียบ 248 และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามระเบียบ 248″ ว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับให้กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลให้ผู้ส่งออกปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้าของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตอาหารและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จำนวน 481คน เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (ระเบียบ 248) ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ก่อนจึงจะสามารถนำสินค้าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

               

สำหรับการขึ้นทะเบียนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ สินค้าที่ผู้ผลิตอาหารขึ้นทะเบียนโดยตรงกับ GACC ผ่านเว็บไซต์ของ China Import Food Enterprise Registration (CIFER) และ สินค้าที่ผู้ผลิตอาหารต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก (CA) จำนวน 18 กลุ่ม โดย CA ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ผลิตอาหารดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเสนอรายชื่อพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง GACC เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียน

ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบสินค้า 9 กลุ่ม ได้แก่ น้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีสำเร็จรูปยัดไส้ กรณีที่ไม่มีไส้หรือยัดไส้ด้วยผักหรือผลไม้ เมล็ดธัญพืชเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบดเพื่อการอุตสาหกรรมและมอลต์ ผักสด/อบแห้ง และเมล็ดถั่วอบแห้ง เมล็ดกาแฟและโกโก้ที่ยังไม่ผ่านการคั่ว เครื่องปรุงรส ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืช และ ผลไม้แห้ง โดยในปัจจุบันมีผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านกรมวิชาการเกษตรแล้วจำนวน 191 ราย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า จีนเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยพืช โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ Zero COVID ในสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกจีน ซึ่งได้รับความชื่นชมในผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว และเป็น next normal รวมถึงปัจจุบันจีนได้ประกาศใช้ระเบียบ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ที่ต้องดำเนินกาi

โดยการยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรจึงจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบ 248 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนภายใต้การดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร การจัดการแมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลงศัตรูผักสด และมาตรการป้องกันกำจัด รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับการขึ้นทะเบียนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่งออกสินค้าไปยังจีน