ครม.เห็นชอบ ปรับปรุงมาตรการส่งออกไม้ ห้ามส่งออกไม้พะยูง

ไม้
ภาพจาก PIXABAY

ครม. เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งออกไม้ ห้ามส่งออกไม้พะยูง เพิ่มไม้บางชนิดต้องขออนุญาต หรือมีหนังสือรับรองก่อนส่งออก

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ร่างประกาศฉบับนี้

มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการในการนำเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์จากไม้เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
ภาพจาก ROYAL THAI GOVERNMENT

โดยยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำไม้และไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 และปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.ห้ามนำเข้าไม้ท่อน (เช่น ไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้วที่ตกแต่งหยาบ ๆ เป็นต้น) ทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี และเพิ่มเติม ห้ามนำเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรูป (เช่น ไม้ซีก ไม้รัดถัง ไม้หมอนรถไฟ เป็นต้น) ทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนที่มีทรัพยากรป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งอาจมีการตัดไม้แล้วนำมาสวมรอยในการนำเข้าได้

2.ห้ามนำเข้าไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูงที่นำเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเดิมไม่ได้กำหนดไว้

3.กำหนดให้ไม้ท่อน (จากเดิมที่เรียก ไม้ซุง) ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้าทุกด่านศุลกากร โดยยกการตีตราประทับของประเทศผู้ผลิต

4.ระบุพิกัดศุลกากรของไม้แต่ละประเภทในบัญชีท้ายร่างประกาศ ตามคำขอของกรมศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบกลางของกรมศุลกากร และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าไม้และเจ้าหน้าที่ในการตีความประเภทไม้ตามร่างประกาศฉบับนี้

5.กำหนดนิยามคำว่า สิ่งประดิษฐ์ หมายความว่า ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ บานประตู บานหน้าต่าง ไม้วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว ฯลฯ เพื่อระบุลักษณะของไม้แปรรูปที่ผู้นำเข้าต้องดำเนินการตามร่างประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ร่างประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป