เรียน ป.โท ออนไลน์ ธรรมศาสตร์ คอร์สเริ่มต้น 1,500 บาท มีใบปริญญาให้

Tuxsa ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน 2 สาขาวิชา เรียนแบบออนไลน์ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นคอร์สละ 1,500 บาท เรียนจบมีใบปริญญาให้ สิทธิ์เทียบเท่าปริญญาโทปกติ 

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ SkillLane เปิดตัว TUXSA หลักสูตรปริญญาโทในรูปแบบออนไลน์ เทียบเท่าปริญญาโทในรูปแบบปกติ ซึ่งปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

ทั้งสองหลักสูตรผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ล่าสุดกำลังเปิดรับสมัครผู้เรียน แต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

นวัตกรรมทางธุรกิจ

สำหรับ TUXSA สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิทัล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้งการวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำทีม ที่จะพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับนานาชาติได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
 • ผู้บริหารในองค์กร (Intrapreneur)
 • นักวิจัยและพัฒนา (R&D)
 • ที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • ผู้จัดการของโครงการ
 • ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเพิ่มทักษะในการบริหารงาน
 • ผู้จัดการ / ผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความทันสมัย
 • การฝึกการจัดการเพื่อเปลี่ยน / นำองค์กร
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มกิจการใหม่
 • เจ้าของธุรกิจในครอบครัวที่ต้องการจะต่ออายุเพื่อขยายหรือกระจายธุรกิจของพวกเขา

วิทยาศาสตร์ข้อมูล

สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (Digital Business Transformation) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของยุคปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ทรงพลัง และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างแต้มต่อและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

นอกจากความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Data Science หลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กรที่สามารถนำและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารที่ต้องบริหารจัดการทีมงานด้านเทคนิค โดยนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนใช้การข้อมูลเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการศึกษาเชิงลึกในภาคทฤษฎี ตลอดจนได้รับทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฎิบัติในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เตรียมเปิดให้เรียนอีก 2 หลักสูตร เร็ว ๆ นี้

 • ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา นวัตกรรมการเรียนรู้ M.Ed. (Learning Innovation)
 • ปริญญาโท Applied AI

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ ราคาเริ่มต้น 1,500 บาทต่อคอร์ส (ไม่เก็บหน่วยกิต) หรือ 4,500 บาท (เก็บหน่วยกิต) โดยมีจำนวนคอร์สขั้นต่ำ 20 คอร์ส การเรียนมีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ skilllane

สำหรับโครงการ TUXSA คือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ SkillLane บริษัท Online Learning และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะของยุคดิจิทัล การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น 

ซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ ที่เรียนได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเพื่อความรู้เพียงอย่างเดียว หรือจะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาแบบปริญญาโทก็ได้ โดยปริญญาโทออนไลน์ของ TUXSA นั้นมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาโทในรูปแบบปกติ