เช็กปฏิทินรับนักเรียนใหม่สังกัด สพฐ. ปี 2567 ตั้งแต่อนุบาล-ม.4

นักเรียน

สพฐ.กางปฏิทินรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล-ม.4 รวมถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2567 เริ่มสมัครเดือน ก.พ.เป็นต้นไป 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศปฏิทินรับนักเรียน 2567 และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 

สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน มีหลักการ ดังนี้ 

1.การดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียนที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

2.การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

3.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 

4.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โดยปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 มีดังนี้ 

ชั้นก่อนประถม

 • สมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2567 
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 
 • จับสลากและประกาศผล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
 • รายงานตัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
 • มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม

ชั้น ป.1 

 • สมัคร วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 
 • จับสลาก วันที่ 10 มีนาคม 
 • ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 
 • รายงาน วันที่ 10 มีนาคม 
 • มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม

ชั้น ม.1 

 • สอบคัดเลือก (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 
 • สอบ วันที่ 23 มีนาคม 
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 
 • มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม 

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • สมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม 
 • สอบ วันที่ 19 มีนาคม 
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 20 มีนาคม
 • มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม
 • สอบ วันที่ 27 มีนาคม 
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 
 • มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม 

จับสลาก (ถ้ามี)

 • สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 
 • จับสลาก วันที่ 29 มีนาคม 
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 
 • มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม

ชั้น ม.4 เปิดสอนมัธยมต้นและมัธยมปลาย 

จบชั้น ม.3 เดิม

 • รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด 

ส่วนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น

 • สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 
 • สอบ วันที่ 24 มีนาคม 
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 
 • มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม 

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • สมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม
 • สอบ วันที่ 20 มีนาคม
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 21 มีนาคม
 • มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม 

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม
 • สอบ วันที่ 24 มีนาคม
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม
 • มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม

ชั้น ม.4

เปิดสอนเฉพาะมัธยมปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 • สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 
 • สอบ วันที่ 24 มีนาคม
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม
 • มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • สมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม
 • สอบ วันที่ 20 มีนาคม
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม
 • มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม
 • สอบ วันที่ 24 มีนาคม
 • ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม
 • มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทั้งในกรุงเทพฯและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค

 • สมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 
 • สอบ วันที่ 9 มีนาคม
 • ประกาศผล ภายในวันที่ 20 มีนาคม
 • รายงานตัว ภายในวันที่ 20 มีนาคม
 • มอบตัว ภายในวันที่ 20 มีนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง