ราชกิจจาฯออกประกาศ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 9 แห่ง เป็นราชประชานุเคราะห์

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 9 แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รับเข้าอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยรับเข้าอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงให้โรงเรียนศึกษาสงคราะห์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 จังหวัดนนทบุรี
  2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่
  4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่
  5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย
  6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด
  7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จังหวัดพัทลุง
  9. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส

เปลี่ยนชื่อร.ร. เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์