เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 9 แห่ง “ในหลวง” ทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 9 แห่ง ตรีนุชเผย “ในหลวง รัชกาลที่ 10” ทรงรับเป็น “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” ดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 9 แห่ง อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมตราสัญลักษณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยพระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา ดังนี้

1.ทรงพระราชทานรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 9 แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายเลข 58-66 และ 2.ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง โดยเปลี่ยนหมายเลขลำดับ 1-66 ตามด้วยชื่อจังหวัด

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน มีสาระสำคัญ คือ ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยรับเข้าอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 จังหวัดนนทบุรี
  2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่
  4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่
  5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย
  6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด
  7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จังหวัดพัทลุง
  9. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส

“โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั้ง 9 แห่ง ที่คัดเลือกมานี้เป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและอยู่ในมูลนิธิ จะทำให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ได้รับโอกาสอย่างทัดเทียม มีประสิทธิภาพทั้งวิชาการและทักษะอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ทำอาหาร ฯลฯ มากยิ่งขึ้น

รวมถึงส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อันคงไว้ซึ่งความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนดีขึ้น เนื่องจากได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุน”