สจล.จับมือพันธมิตร ชูวิศวฯเมคาทรอนิกส์รุ่นแรก

หลังจากที่ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)” ได้เปิดตัวสถาบัน “โคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างวิศวกรปฏิบัติการที่มีทักษะปฏิบัติการควบคู่กับองค์ความรู้ตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังตั้งเป้าเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเชี่ยวชาญพิเศษ

โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล. และจะได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์ภาคการผลิตของไทยและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน

ล่าสุดสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล เตรียมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 ในเดือนพฤษภาคมนี้ และมีนักเรียนหัวกะทิกลุ่มแรกจำนวน 24 คน ที่จะเข้ามาศึกษาในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 5 ปี พร้อมรับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอีกด้วย

“รศ.ดร.คมสัน มาลีสี” คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล กล่าวว่า ความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล บนความร่วมมือในการผลิตวิศวกรปฏิบัติการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น มีความพร้อมทำการเรียนการสอน 100%

“ทั้งยังมีแนวทางการขยายวิทยาเขตเพิ่มเติมตามความพร้อมของสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการ โดยสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล ถือเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ตอบโจทย์ภาคการผลิตของไทยและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมการผลิต”

“รวมถึงยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน (Thailand Plus One) ของประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการยกไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องผลิตวิศวกรปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นให้กับญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ”

สำหรับในภาคการศึกษา 2562 มีนักเรียนหัวกะทิกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 5 ปี จำนวน 24 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล.

โดยยึดมาตรฐานตามสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเข้มข้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ในทักษะด้านสังคมและอารมณ์ เพื่อสร้างวิศวกรปฏิบัติการที่มีความสามารถสมบูรณ์แบบ ที่สำคัญนักเรียนได้ทำโปรเจ็กต์และฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมพาร์ตเนอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนจากทั้งสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์ของไทยเป็นที่ปรึกษาควบคู่กัน

ถึงตรงนี้ “รศ.ดร.คมสัน” บอกว่า หลักสูตรโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ได้นำร่องทำ
การเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ซึ่งคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น


นอกจากนี้ นักเรียนรุ่นแรกของสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล และหลังจากสำเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปี ในสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศอีกด้วย