ตลท.ผนึก 5 มหา’ลัย ชู SE101@University

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อยอด “หลักสูตร SE101” สู่มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ “SET Social Impact SE101@University” แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยนำร่อง ในการปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprises) ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อให้พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

“ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลท.ดำเนินโครงการ SET Social Impact Platform มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคตลาดทุน และภาคสังคม ในการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมด้วยหลักสูตร SE101 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

“ในปีนี้ ตลท.ต่อยอดหลักสูตรดังกล่าวสู่มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ SET Social Impact SE101@University โดยการทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อบ่มเพาะ และสร้างความรู้ที่ครอบคลุมในการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ให้แก่ นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผ่านส่งมอบความรู้ เนื้อหาหลักสูตร SET SE101 ให้แก่สถานศึกษาที่มีนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ มีความสนใจที่จะสร้างบริการวิชาการ ความรู้ให้สอดรับกับความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศ”

“สำหรับโครงการ SET Social Impact SE101@University ครั้งนี้ ตลท.นำร่องโครงการร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 วิทยาเขต ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, พิษณุโลก กาฬสินธุ์ และ ม.อุบลราชธานี เพื่อเปิดสอนหลักสูตร SET SE101 ระยะสั้น เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป”

“พร้อมกันนี้ ตลท.ยังส่งมอบความรู้ และเนื้อหาหลักสูตรโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน บริการวิชาการและความรู้ที่สอดรับกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย SET SE101 Curriculum เนื้อหาหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น และแนวทางการบริหารหลักสูตร Advisory Services คำปรึกษาในการออกแบบหลักสูตร กิจกรรม และการสอนในทุกระดับ Training the Trainer อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ และ Learning with Expert สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในความรู้ที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ดูงาน และกิจกรรมพิเศษ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นหลักสูตรให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป”

“ภากร” กล่าวว่า โครงการ SET Social Impact SE101@University ถือเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการขยายบทบาทของ SET Social Impact Platform ให้เกิดการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการขยายพันธมิตรและขยายพื้นที่ ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยพลังของภาคการศึกษา และภาคสังคมในทุกภูมิภาค ขยายความรู้และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคมสอดรับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม

อันเป็นการปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมให้มีความแข็งแกร่ง ทั้งยังนำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมาพัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตที่สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ ตลท.ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ