อักษร เอ็ดดูเคชั่น ปรับตัวสู่ New Normal เปิดห้องเรียนออนไลน์ “Aksorn On-Learn”

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับตัวสู่ New Normal พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ “Aksorn On-Learn” ในรูปแบบ e-book และคลิปวิดีโอ

นายตะวัน เทวอักษร กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบและเกิดปรากฏการณ์ “ความปกติใหม่” (New Normal) ที่สร้างความท้าทายให้กับแวดวงการศึกษาโลกและไทยอย่างมาก โดยเฉพาะจุดประกายการให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสร้างการเรียนการสอนสำหรับมากขึ้น อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันโลก ได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ Aksorn On-Learn ก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านโลกออนไลน์ ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้เรียนสำหรับโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์การเลื่อนเปิดเทอมของเด็กไทย

“การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนถือเป็นเพียงการเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอเท่านั้น แต่กระบวนการการเรียนรู้และเนื้อหายังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเสมอ การกระตุ้นเด็ก ๆ ด้วยคำถาม เปิดโอกาสให้วิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และรักที่จะใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต และแม้ว่าในช่วงนี้จะเกิดดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมามากมายแต่สิ่งที่เราตระหนัก คือ จะต้องสามารถปรับใช้ได้กับทุกบริบทของห้องเรียน”

Aksorn On-Learn ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนทั้งผู้เรียนและผู้สอน มาในรูปแบบของ e-book และคลิปวิดีโอ ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สื่อการเรียนรู้ Interactive 3D สื่อการเรียนรู้ Interactive Software ภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อการศึกษา สไลด์ประกอบการสอน ไฟล์เสียงประกอบการสอน เพื่อให้เรียนสนุก ผู้สอนสอนสะดวก สามารถจัดตารางการเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดเวลา เรียนรู้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผู้เรียนสามารถพัฒนา และทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถจำลองบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนได้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้ที่ www.aksorn.com/aksornonlearn โดยไม่มีค่าใช้จ่าย