บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใครมีคุณสมบัติบ้าง ? เช็กก่อนลงทะเบียน 5 ก.ย.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 เช็กด่วน ! ใครมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์บ้าง ?

กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่าย ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยการลงทะเบียนครั้งนี้ จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน และผู้ที่ไม่เคยมีบัตร จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
 • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
 • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
 • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.

3. บุคคล รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

4. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ

 • บุคคล : ทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท
 • ครอบครัว : ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

5. ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้าน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท

6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต

7. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว 

Advertisement
 • ห้องชุด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ตารางเมตร
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่า 1 ไร่ และในกรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ตารางวา, ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไร่

โดยจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด

 • เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่
 • ไม่ใช่เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว 

 • ห้องชุด
 • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ตารางเมตรต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ตารางเมตร
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

1.บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว

 • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ตารางวาต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ตารางวา

2.ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน

 • เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไร่
 • หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ไร่

ทั้งนี้ จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด

 • เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไร่
 • ไม่ใช่เพื่อการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ไร่

หมายเหตุ – การตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียน ขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัว (ถ้ามี) ในขั้นตอนต่อไป

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด