จับตา 20 ต.ค. ศาลนัด “การบินไทย” รับฟังผลปรับแผนฟื้นฟูกิจการ

การบินไทย

จับตา 20 ต.ค. 65 ศาลล้มละลายกลาง กำหนดนัด “การบินไทย” รับฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ THAI ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายพรชัย ฐีระเวช, นายไกรสร บารมีอวยชัย, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน

โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันในสัดส่วน 78.59% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนยอมรับข้อสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้บริหารแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งศาลได้นัดพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 14 กันยายน 2565 และเนื่องจากมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลจึงนัดไต่สวนในวันที่ 21 และ 22 กันยายน 2565 นั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งว่า ในวันนี้ (22 ก.ย. 65) ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ดี บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป