การบินไทย ปิดดีลขาย “ที่ดิน+สำนักงานสีลม” 205 ล้านบาท 

การบินไทย

การบินไทย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูงวด 15 มิ.ย.- 14 ก.ย. 65 เผยจ่ายหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 1,670 ล้านบาท ปิดดีลขายที่ดิน-สำนักงานสีลม มูลค่า 205 ล้านบาท พร้อมเคาะขายเครื่องบินเก่า 5 ลำมูลค่าเกือบ 1 พันล้านบาท

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-14 กันยายน 2565 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 1) หลังจากที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อ 15 มิ.ย. 2564

จ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ 1,670 ล้าน

ทั้งนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาส ผู้บริหารแผนขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู งวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-14 กันยายน 2565 ดังนี้

1.การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยงวดวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 14 กันยายน 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน  โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รวมเป็นเงิน 1,670,159,087.11 บาท โดยบริษัทไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2.การเปลี่ยนกลุ่มเจ้าหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่บริษัทได้จัดทำคำร้องขอแก้ไขกลุ่มเจ้าหนี้สำหรับเจ้าหนี้จำนวน 17 ราย โดยบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565   ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ความคืบหน้าขายทรัพย์สิน

3.ความคืบหน้าการขายทรัพย์สินรอง ที่ศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  ซึ่งอนุญาตให้บริษัทจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ 1) หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”)   2) หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ และ 4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C 1 จำนวน 5 เครื่องยนต์ โดยการบินไทยได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) (2) (3) และ (4)บางส่วน คือเครื่องยนต์จำนวน 2 เครื่องยนต์จาก 5 เครื่องยนต์ และได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

และในงวดประจำไตรมาสนี้ บริษัทได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 จำนวน 2 เครื่องยนต์ ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในส่วนที่เหลือ 144,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของราคาขายครบถ้วนแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทได้เจรจากำหนดการส่งมอบเครื่องยนต์กับผู้ซื้อภายในเดือนกันยายน 2565

อนุมัติขายเครื่องบิน 5 ลำ

นอกจากนี้ ยังมีการขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น ๆ โดยในงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-14 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขาย “เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว” จำนวน 5 ลำ ราคาขายรวม 23,445,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 928 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน 38 บาทต่อดอลลาร์) โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องบินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

Advertisement

พร้อมกันนี้ยังมีการอนุมัติให้ขาย “เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว” จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดชื่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม 2,800,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนตให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

ขายที่ดินพร้อมสำนักงานสีลม

นายสุวรรธนะระบุว่า ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทบันทึกไว้ ในราคา 205,100,000 บาท ทั้งนี้ การบินไทยได้รับเงินมัดจำมาแล้วจำนวน 20,510,000 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้ในรายงานความคืบหน้าประจำไตรมาสที่ 3 แล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและการบินไทยได้ตกลงเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์จากเดิมเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยให้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดจากการที่ผู้ซื้อขอเลื่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 5 และให้ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินงวดสุดท้ายในวันโอนกรรมสิทธิ์

โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 การบินไทยได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนดอกเบี้ยผิดนัดชำระครบถ้วนแล้วตามที่ตกลงร่วมกัน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รายงานของบริษัทไม่ได้ระบุว่าผู้ซื้อที่ดินและสำนักงานที่สีลมเป็นใคร

นอกจากนี้ ยังมีรายงานความคืบหน้าเรื่องการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent) ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อ เครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent) ที่ผู้ทำแผนได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้

โดยในไตรมาสนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่าเดิมฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 1 ลำ รวมเป็นเครื่องบินจำนวน 54 ลำ และยังอยู่ระหว่างการเจรจาและเข้าทำสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอีก 3 ลำ

ทั้งนี้ สำหรับคณะผู้บริหารแผนบริษัทการบินไทย ประกอบด้วย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร